Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013

Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση στην Κέρκυρα, στη Λευκάδα και στη Ζάκυνθο υπέγραψε ο Περιφερειάρχης

Ειδικότερα υπέγραψε:
·         Την ένταξη της Πράξης: «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

Το σχέδιο//...
 

 Το προτεινόμενο σχέδιο αφορά σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση προώθησης της
απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας χωροθετούμενη στην περιοχή του Δήμου
Κέρκυρας όπως ορίζεται στο Νόμο 3852/2010.
Το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης θα κινηθεί σε τέσσερις άξονες:
1.Ενίσχυση επιχειρηματικότητας σε νέες μορφές εναλλακτικού τουρισμού μέσω της
υποστήριξης νέων ανέργων
2.Ενίσχυση, προβολή και προώθηση της καινοτομίας στην επιχειρηματικότητα μέσω
της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών από νέους μηχανικούς και πτυχιούχους
Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών,
3. Ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας μέσω της υποστήριξης
νέων αγροτών και νέων ανέργων.
4.Ενίσχυση της απασχόλησης μέσω δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης σε
δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας όπως είναι ο τουρισμός, αγροτουρισμός,
η καλλιέργεια και τυποποίηση γεωργικών και παραδοσιακών προϊόντων, οι νέες
τεχνολογίες κ.α.
Οι ωφελούμενοι της παρέμβασης εκτιμώνται στους εκατό (100) ενώ η κατανομή τους
ανά ομάδα στόχο παρουσιάζεται παρακάτω.
Άνεργοι που θα δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση: 15
Άνεργοι που θα προωθηθούν στην απασχόληση: 30
Άτομα που θα συστήσουν κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση (προβλέπεται η
σύσταση δύο κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων): 25
Νέοι Επιστήμονες που θα επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες: 10
Αγρότες που θα επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες: 20

Στόχος

  Βασικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η δημιουργία μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων αλλά και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα
προβλέπεται η δημιουργία είκοσι (15) νέων επιχειρήσεων, δύο (2) Κοινωνικών
Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, δύο (2) Αγροτικών Συνεταιρισμών και επέκταση 10
Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων από νέους επιστήμονες. Παράλληλα θα επιχειρηθεί και η προώθηση στην απασχόληση μιας ομάδας τριάντα (30) ωφελουμένων οι οποίοι θα
προετοιμαστούν κατάλληλα μέσω κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης.         

  Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 600,000.00 Ευρώ        

Κέρκυρα - Τουρισμός για όλους

·         Ένταξη της Πράξης "ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

Το σχέδιο

  Το παρόν σχέδιο αφορά την τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 100 ανέργων, εκ των
οποίων:
•25 ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν νέα ατομική επιχείρηση εντός τριμήνου.
•25 ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν (3) τρεις κοινωνικές επιχειρήσεις.
•50 ωφελούμενοι που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις
  Στόχος της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «ΚΕΡΚΥΡΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» είναι η παροχή οργανωμένων και ολοκληρωμένων Υπηρεσιών για την κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, καθώς και την ενδυνάμωση των 100 ωφελούμενων που πλήττονται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.
Το παραγόμενα προϊόντα του Σχεδίου θα είναι :
•Η ανάδειξη τυποποιημένου μοντέλου προσέγγισης των ανέργων ωφελουμένων οι
οποίοι θα συστήσουν τη δική τους επιχείρηση
•Στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος συνολικά για τις ομάδες - στόχο και όχι μόνο για
τους επωφελούμενους του Σχεδίου
•Στη δημιουργία προϋποθέσεων για την ενεργό συμμετοχή μεγάλου αριθμού φορέων
της τοπικής κοινωνίας στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση του φαινομένου του
κοινωνικού αποκλεισμού.
Θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε:
•Οι ωφελούμενες γυναίκες του σχεδίου να είναι το 60% του συνόλου των ωφελούμενων
(60 άτομα)
•Οι ωφελούμενοι νέοι (κάτω των 25 ετών) να είναι το 30% του συνόλου των
ωφελούμενων (30 άτομα)
•Θα καταβληθεί προσπάθεια δημιουργίας 50 θέσεων εργασίας σε δυναμικούς
κλάδους, με προσανατολισμό σε κλάδους σχετιζόμενους με τον Τουρισμό, δημιουργία
25 ατομικών επιχειρήσεων αλλά και τριών κοινωνικών επιχειρήσεων, οι οποίες θα απασχολήσουν 25 ωφελούμενους.

  Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 430,000.00 Ευρώ

Ενίσχυση τουριστικού προϊόντος Λευκάδας

  Ένταξη της Πράξης "«Ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Λευκάδας με παράλληλη προώθηση τοπικών προϊόντων και ενσωμάτωση αρχών ισόρροπης ανάπτυξης»" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

Το σχέδιο

  Η προτεινόμενη πράξη αποτελείται από αλληλοσυμπληρούμενες δέσμες δράσεων
που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο έργο για την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των
τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για
ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης
των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.
ΑΣ Προώθηση ΤΟΠΣΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ που δημιουργήθηκε για τον σκοπό του
προτεινόμενου έργου αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:
1.EQUAL SOCIETY – ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
2.ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ)
3.ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ
4.ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
5.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
6.DATA RC – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
7.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
8.ΜΑΣΤΕΡ – ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
9.ΣΕΛΕΚΤΙΚΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
10.ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
  Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και
περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και
την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Το συνολικό
έργο έχει ως πεδίο αναφοράς την τοπική αγορά εργασίας της περιφερειακής ενότητας
Λευκάδας και επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ωφελουμένων και των
επιχειρήσεων για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας στον
αγροτικό και τον τουριστικό τομέα. Έμφαση δίνεται τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας που ήδη δραστηριοποιείται στον
τομέα αυτόν, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων δραστηριότητας.

  Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 390,000.00 Ευρώ

Απασχόληση στη Ζάκυνθο

·         Ένταξη της Πράξης "ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

  Το παρόν Σχέδιο Δράσης αποσκοπεί στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 85
ανέργων και στην επαγγελματική - επιχειρηματική υποστήριξη 15 αγροτών
προερχόμενων από την περιοχή παρέμβασης – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.
  Το προτεινόμενο Σχέδιο προβλέπει μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων
κατάρτισης, δικτύωσης, πληροφόρησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης, οι οποίες
θα ξεκινήσουν από την επιλογή των ωφελουμένων, την πολύπλευρη στήριξη:
• των ανέργων της περιοχής παρέμβασης, για την ίδρυση επιχειρήσεων αλλά και για
την τοποθέτησή τους σε θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις
• των αγροτών της περιοχής παρέμβασης, για την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας
  Με βάση τους επιδιωκόμενους στόχους τοποθέτησης στην τοπική αγορά εργασίας
προβλέπεται ότι 55 άτομα θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της
περιοχής, ενώ άλλα 20 άτομα θα υποστηριχθούν στη σύσταση ατομικής τους επιχείρησης και θα προετοιμαστούν για την ένταξή τους σε επενδυτικά προγράμματα που θα στηρίξουν
και θα βοηθήσουν τα πρώτα τους επιχειρηματικά βήματα. Επιπλέον, από την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου δράσης αναμένεται να συσταθεί 1 Κοινωνική Συνεταιριστική
επιχείρηση, δραστηριότητας στην παραγωγή και πώληση παραδοσιακών τροφίμων –
γλυκών αλλά και την παραγωγή διάφορων χειροποίητων τοπικών προϊόντων της
περιοχής παρέμβασης, η οποία θα απασχολήσει 10 ωφελούμενες.

  Τέλος, 15 αγρότες θα υποστηριχθούν για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των
γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων.

  Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 580,000.00 Ευρώ