Παρασκευή 4 Ιανουαρίου 2013

Ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο για νέο Πρόεδρο

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 64, 74 και 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010, Σας καλώ σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον –Ρεπό την 6η Ιανουαρίου...
 2013 ημέρα
Κυριακή και ώρα 18.00 για την εκλογή μελών Συλλογικών Οργάνων του Δήμου Κέρκυρας, ως εξής :
 1. Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας για το χρονικό διάστημα 1.1.2013 μέχρι 31.08.2014.
2. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυραςγια το χρονικό διάστημα 1.1.2013 μέχρι 31.08.2014.
3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κέρκυρας για το χρονικό διάστημα 1.1.2013 μέχρι 31.08.2014.