Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012

Μονοδρόμηση στη Μεσογγής

Από το Δήμο Κέρκυρας, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ανακοινώνεται ότι σε εφαρμογή της υπ’ αριθ. 16-378/17-8-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 14199/13065/30-1-2012 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ΜΟΝΟΔΡΟΜΕΙΤΑΙ ο...
εσωτερικός δρόμος του Οικισμού Μεσογγής της Τοπικής Κοινότητας Χλωμοτιανών.
Η ως άνω κυκλοφοριακή ρύθμιση, θα ισχύει από την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012, ημέρα κατά την οποία θα ολοκληρωθούν οι εργασίες της νέας σήμανσης.