Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2011

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ σε συνεδρίαση (20η / 2011) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό την 16η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κατωτέρω θέματα :
1. Ανακοινώσεις.
2. Πέντε επίκαιρες προφορικές ερωτήσεις, μία από κάθε Παράταξη της Μειοψηφίας και μία από Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας.
3. Μία γραπτή ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου....
 της Δημοτικής Παράταξης «Συμπαράταξη Ευθύνης» κ. Κ. Λέσση προς τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας του Πολίτη κ. Α. Πουλή.
4. Μία γραπτή ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Ν. Ζερβού προς τον κ. Δήμαρχο Κέρκυρας.
5. Μία γραπτή ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Στ. Πελάη προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος κ. Σ. Μωραίτη.
6. Μία γραπτή ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Β. Αρμενιάκου προς την Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Κερκυραίων, Αχιλλείων και Παρελίων κ. Β. Βλάσση.
7. Λήψη Αποφάσεως περί τροποποιήσεως της Κανονιστικής Αποφάσεως υπ΄ αριθμόν 8 – 66 / 01.03.2010 περί λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς Κέρκυρας.
8. Λήψη Αποφάσεως περί Σύστασης του Φορέα Διαχείρισης της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας και έγκρισης υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας.
9. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως ενίσχυσης εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
10. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Βιοκλιματική και περιβαλλοντική αναβάθμιση γειτονιών Αγ. Πατέρων και Ιονίου Βουλής στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας» στον άξονα προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007 – 2013.
11. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς απορριμμάτων των Διαποντίων Νήσων μετά το κλείσιμο των Χ.Α.ΔΑ.» στην 4.7 πρόσκληση του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
12. Λήψη Αποφάσεως επί αιτήματος της «SAROCCO PARKING A.E» περί παρατάσεως προθεσμίας έναρξης εργασιών υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στην Πλατεία Σαρόκου.
13. Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής πιστώσεως για εκτέλεση εργασιών βελτιώσεως υποδομών των χώρων διαμονής τσιγγάνων.
14. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 5-1/30-09-2011 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας (Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών).
15. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 5-7/30-09-2011 Αποφάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) (Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2011)».
16. Συζήτηση περί της αντιμετωπίσεως των προβλημάτων της καθημερινότητας στις Περιφερειακές Δημοτικές Ενότητες Δήμου Κέρκυρας.
17. Λήψη Αποφάσεως για την έγκριση του «Οράματος», και του στρατηγικού σχεδιασμού της Δημοτικής αρχής, στα πλαίσια σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Κέρκυρας για την περίοδο 2011 – 2013.
18. Συζήτηση περί των οικονομικών εξελίξεων και των συνεπειών τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
19. Ενημέρωση για τη σχεδιαζόμενη από τον Ο.Κ.Χ.Ε κατάργηση του Κτηματολογικού Γραφείου Κερκύρας και την υπαγωγή του στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων – Συζήτηση και Λήψη Αποφάσεως για τις ενέργειες του Δήμου Κέρκυρας προς ματαίωση του ανωτέρω σχεδιασμού.
20. Ενημέρωση και συζήτηση για τις εξελίξεις του έργου των Φραγμάτων στην Κέρκυρα.
21. Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με το θέμα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της Κέρκυρας με την Ήπειρο και τα Διαπόντια Νησιά.
22. Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής χρηματοδοτήσεως του έργου με τίτλο : «ΠΑΡΚΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ( Parks Without Borders ) στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.
23. Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής χρηματοδοτήσεως για το έργο με τίτλο : «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» ( Promotion and Εnhancemet of Common Maritime Culture – Manga Grecia Mare ) του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.
24. Αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2011.
25. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δ.Ε. Φαιάκων – Κασσωπαίων – Θιναλίου».
26. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Συντήρησης και Επισκευή Φωτεινών Σηματοδοτών Πόλης».
27. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Έργων Χερσαίας Ζώνης Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Μπενιτσών».
28. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως παράτασης προθεσμίας του έργου ‘’ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΘ.0+000 ΕΩΣ ΧΘ.0+500 / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ’’
29. Λήψη Αποφάσεως περί παύσης λειτουργίας των ενεργών Χ.Α.Δ.Α. στις θέσεις α) «ΣΑΝΤΑΡΔΟ» Ερείκουσας, β) «ΦΥΚΙ» Οθωνών, γ) «ΠΕΡΑΚΟΝΤΡΑΚΑΣ» Μαθρακίου του Δήμου Κέρκυρας.
30. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης για την ένταξη στο ΕΣΠΑ της Πράξης «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΘ. 0+000 ΕΩΣ ΧΘ .0+500.
31. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» Δ.Κ. Βιρού Δ.Ε. Αχιλλείων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-04-1977.
32. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΡΑΡΑΚΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΩΝ» ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-04-1977.
33. Λήψη Αποφάσεως περί παροχής εγγυήσεως προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη ρύθμιση των ανεξόφλητων λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΥΑ Κερκύρας.
34. Λήψη Αποφάσεως περί παραχωρήσεως της χρήσης του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Άνω Κορακιάνας για την λειτουργία του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου.
35. Λήψη Αποφάσεως περί αντικατάστασης Μελών στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) του Δήμου Κέρκυρας
36. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του 3ου πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Κέρκυρας.
37. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του 4ου πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Κέρκυρας.
38. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του 6ου πρακτικού της Επιτροπής Κυκλοφορίας του Δήμου Κέρκυρας.
39. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως των πρακτικών της από 03-08-2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κέρκυρας.
40. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής προστίμων που επεβλήθησαν σε βάρος της κ. Ζαβιτσιάνου Ελένης του Κωνσταντίνου και καταλογισμού αυτών σε βάρος της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»
41. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι Ρίγγα Αναστασίας Δημητρίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
42. Λήψη Αποφάσεως περί αποζημίωσης Δημοτικών υπαλλήλων εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων Χωρών για το έτος 2010.
43. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του υπ. αριθμόν 3-4/18-10-2011 πρακτικού του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας (Μετατροπή σύμβασης της εργαζομένης κ. Χαλικιά Κωνσταντίνας από ορισμένου χρόνου σε αορίστου).
44. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Ισολογισμού «Κληροδοτήματος Ισαβέλλας Δαλιέτου» έτους 2010.
45. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Απολογισμού «Κληροδοτήματος Ισαβέλλας Δαλιέτου έτους 2010.
46. Λήψη Αποφάσεως περί ορισμού Μελών Διαχειριστικής Επιτροπής «Μοντσενίγειου Κληροδοτήματος» (Υποτροφιών).
47. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 1-2/11-04-2011 Αποφάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» (Έγκριση Απολογιστικού Πίνακα οικ. έτους 2010 Πινακοθήκης Δήμου Κερκυραίων)».
48. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 3-1/03-09-2011 Αποφάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» (Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011).
49. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 3-2/03-09-2011 Αποφάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» (Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας).
50. Λήψη Αποφάσεως περί ανανεώσεως ή μη της άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στον κ. Κωνσταντίνο Βλάχο του Γεωργίου.
51. Λήψη Αποφάσεως περί ανανεώσεως ή μη της άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στον κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο του Κοσμά.
52. Λήψη Αποφάσεως περί ανάκλησης της χορηγηθείσης άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου στον κ. Μύρωνα Παπαγεωργίου του Λάμπρου, λόγω διακοπής της δραστηριότητας του κατόχου.
53. Λήψη Αποφάσεως περί διάθεσης πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με το Σωματείο «ΛΑΖΑΡΕΤΟ» της καθιερωμένης επίσκεψης μνήμης στη νησίδα Λαζαρέτο.
54. Λήψη Αποφάσεως περί διάθεσης πίστωσης για την παράθεση γεύματος στη χορωδία «Λέανδρος Σίταρος Λευκωσίας Κύπρου».
55. Λήψη Αποφάσεως περί διάθεσης πίστωσης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
56. Λήψη Αποφάσεως περί διάθεσης πίστωσης για τις εκδηλώσεις της εορτής του Πολιούχου της πόλης μας Αγίου και Θαυματουργού Σπυρίδωνος και τις εκδηλώσεις των Χριστουγέννων.
57. Λήψη Αποφάσεως περί καταβολής ετήσιας συνδρομής του Δήμου Κέρκυρας για τη συμμετοχή του στην οργανωτική επιτροπή των αγώνων νησιών Μεσογείου.
58. Λήψη Αποφάσεως περί οικονομικής ενίσχυσης του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
59. Λήψη Αποφάσεως περί διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση του Δημάρχου Κέρκυρας κ. Ι. Τρεπεκλή στην Αθήνα για συνάντηση με την Γ. Γραμματέα Πολιτισμού.
60. Λήψη Αποφάσεως περί διάθεσης πίστωσης για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Προστασίας Περιβάλλοντος στην Αθήνα για συνάντηση με τη Γ. Γραμματέα Πολιτισμού και τον Διευθυντή Διαχείρισης της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου.
61. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Συντήρησης και Επισκευή Φωτεινών Σηματοδοτών Πόλης».