Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2011

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας στη συνεδρίασή του, τις 16 Νοεμβρίου 2011, συζήτησε και έλαβε αποφάσεις στα εξής θέματα:
Ομόφωνες αποφάσεις
Ομόφωνα το Σώμα αποφάσισε:
1. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Βιοκλιματική και περιβαλλοντική αναβάθμιση γειτονιών Αγ. Πατέρων και Ιονίου Βουλής στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας» στον άξονα προτεραιότητας 1 του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007 – 2013.
2. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Εξοπλισμός προσωρινής αποθήκευσης και μεταφοράς....
 απορριμμάτων των Διαποντίων Νήσων μετά το κλείσιμο των Χ.Α.ΔΑ.» στην 4.7 πρόσκληση του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
3. Μετά από ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας Γιάννη Βραδή, την έκδοση ψηφίσματος, με το οποίο ζητείται να μην προχωρήσει η σχεδιαζόμενη από τον Ο.Κ.Χ.Ε κατάργηση του Κτηματολογικού Γραφείου Κερκύρας και η υπαγωγή του στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιωαννίνων.
4. Την αποδοχή πιστώσεως για εκτέλεση εργασιών βελτιώσεως υποδομών των χώρων διαμονής τσιγγάνων.
5. Την έγκριση της υπ. αριθμόν 5-7/30-09-2011 Αποφάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) (Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2011)».
6. Την αποδοχή χρηματοδοτήσεως του έργου με τίτλο : «ΠΑΡΚΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ( Parks Without Borders ) στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.
7. Τις αναμορφώσεις Δημοτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2011.
8. Την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής για το έργο «Συντήρησης και Επισκευή Φωτεινών Σηματοδοτών Πόλης».
9. Την έγκριση της παρατάσεως προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Έργων Χερσαίας Ζώνης Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Μπενιτσών».
10. Την έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΘ.0+000 ΕΩΣ ΧΘ.0+500 / ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ».
11. Την παύση λειτουργίας των ενεργών Χ.Α.Δ.Α. στις θέσεις α) «ΣΑΝΤΑΡΔΟ» Ερείκουσας, β) «ΦΥΚΙ» Οθωνών, γ) «ΠΕΡΑΚΟΝΤΡΑΚΑΣ» Μαθρακίου του Δήμου Κέρκυρας.
12. Την έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη στο ΕΣΠΑ της Πράξης «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΧΘ. 0+000 ΕΩΣ ΧΘ .0+500.
13. Την απόφαση ότι το οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΚΑΠΕΛΑ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» Δ.Κ. Βιρού Δ.Ε. Αχιλλείων Δήμου Κέρκυρας προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-04-1977.
14. Την απόφαση ότι το οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «ΡΑΡΑΚΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΩΝ» προϋφίσταται αυτοτελώς της 24-04-1977.
15. Την παραχώρηση της χρήσης του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Άνω Κορακιάνας για την λειτουργία του Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου.
16. Την έγκριση των πρακτικών της από 03-08-2011 Συνεδριάσεως της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Κέρκυρας.
17. Τη διαγραφή προστίμων που επεβλήθησαν σε βάρος της κ. Ζαβιτσιάνου Ελένης του Κωνσταντίνου και καταλογισμού αυτών σε βάρος της εταιρείας «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»
18. Τη διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό χρηματικό κατάλογο επ’ ονόματι Ρίγγα Αναστασίας Δημητρίου ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
19. Την αποζημίωση Δημοτικών υπαλλήλων εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων Χωρών για το έτος 2010.
20. Την έγκριση του υπ. αριθμόν 3-4/18-10-2011 πρακτικού του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας (Μετατροπή σύμβασης της εργαζομένης κ. Χαλικιά Κωνσταντίνας από ορισμένου χρόνου σε αορίστου).
21. Την έγκριση του Ισολογισμού «Κληροδοτήματος Ισαβέλλας Δαλιέτου» έτους 2010.
22. Την έγκριση του Απολογισμού «Κληροδοτήματος Ισαβέλλας Δαλιέτου έτους 2010.
23. Την έγκριση της υπ. αριθμόν 1-2/11-04-2011 Αποφάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» (Έγκριση Απολογιστικού Πίνακα οικ. έτους 2010 Πινακοθήκης Δήμου Κερκυραίων)».
24. Την έγκριση της υπ. αριθμόν 3-1/03-09-2011 Αποφάσεως του Ν.Π.Δ.Δ. «Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας» (Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011).
25. Τη διάθεση πίστωσης για την παράθεση γεύματος στη χορωδία «Λέανδρος Σίταρος Λευκωσίας Κύπρου».
26. Τη διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.
27. Την οικονομική ενίσχυση του Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».
28. Τη διάθεση πίστωσης για τη μετάβαση του Δημάρχου Κέρκυρας κ. Ι. Τρεπεκλή στην Αθήνα για συνάντηση με την Γ. Γραμματέα Πολιτισμού.
29. Τη διάθεση πίστωσης για τη μετάβαση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Προστασίας Περιβάλλοντος στην Αθήνα για συνάντηση με τη Γ. Γραμματέα Πολιτισμού και τον Διευθυντή Διαχείρισης της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου και
30. Την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Συντήρησης και Επισκευή Φωτεινών Σηματοδοτών Πόλης».


Κατά πλειοψηφία
Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας αποφάσισε:
1. Τη μη παροχή παρατάσεως προθεσμίας έναρξης εργασιών υπογείου σταθμού αυτοκινήτων στην Πλατεία Σαρόκου στην «SAROCCO PARKING A.E». Την σχετική εισήγηση έκανε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Σπύρος Μωραΐτης, κάνοντας λόγο για παρέλευση του χρόνου που απαιτούνταν για την έναρξη των εργασιών ήδη από τον περασμένο Μάρτιο και καμία ανταπόκριση, παρά την ανοχή από πλευράς Δήμου.
2. Την αποδοχή χρηματοδοτήσεως για το έργο με τίτλο : «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ» ( Promotion and Εnhancemet of Common Maritime Culture – Manga Grecia Mare ) του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013.
3. Την παροχή εγγυήσεως προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. για τη ρύθμιση των ανεξόφλητων λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΥΑ Κερκύρας.
4. Τη διάθεση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με το Σωματείο «ΛΑΖΑΡΕΤΟ» της καθιερωμένης επίσκεψης μνήμης στη νησίδα Λαζαρέτο.
5. Την καταβολή ετήσιας συνδρομής του Δήμου Κέρκυρας για τη συμμετοχή του στην οργανωτική επιτροπή των αγώνων νησιών Μεσογείου.


Αναβλήθηκαν
Τα θέματα που είχαν τεθεί προς συζήτηση για το έργο των φραγμάτων και την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Κέρκυρας θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας που ορίστηκε για την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2011.