Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού Δήμου Κέρκυρας

Την ένταξη της Πράξης: "Προσθήκη αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Βιρού Δήμου Κέρκυρας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι", υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.
Το έργο αφορά στην προσθήκη κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος στο υπάρχον κτήριο του Δημοτικού Σχολείου Βιρού στην Κέρκυρα, καθώς επίσης και στη διαμόρφωση....
του περιβάλλοντος χώρου. Σκοπός της προτεινόμενης πράξης είναι η βελτίωση των χώρων του υπάρχοντος σχολείου με τη συγκέντρωσή του σε ενιαίο κτήριο, και η εξασφάλιση των σύγχρονων απαιτήσεων (σύγχρονες συνθήκες διδασκαλίας & στέγασης, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, κλπ.). Πιο συγκεκριμένα προβλέπονται να γίνουν εργασίες καθαιρέσεων, εκσκαφής θεμελίων, κατασκευής νέου διώροφου σκελετού, εσωτερικών τοιχοποιιών (μπατικές ή δρομικές), εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων, δαπέδου από οπλισμένο σκυρόδεμα, ξύλινης στέγης, επικεράμωσης, επιστρώσεων δαπέδων και τοίχων (στα w.c.) τοποθέτησης κουφωμάτων, χρωματισμών, κατασκευής όλων των απαραίτητων Η/Μ εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένου του ανελκυστήρα. Στον περιβάλλοντα χώρο θα γίνουν καθαιρέσεις, εκσκαφές για τη διαμόρφωση των επιπέδων, κατασκευή νέου κλιμακοστασίου που οδηγεί στο σχολείο, ράμπας ΑΜΕΑ, τοιχίων αντιστήριξης, πλακοστρώσεις τμημάτων, διαμόρφωση παρτεριών, επίστρωση τμημάτων του οικοπέδου με ψηφίδα & ασφαλτοτάπητα, περίφραξη του οικοπέδου, τοποθέτηση αυλοθύρων, κιγκλιδωμάτων, ελαιοχρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών και κατασκευή δικτύου αποχέτευσης του κτηρίου - ομβρίων υδάτων, δικτύου ύδρευσης & δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Επίσης θα γίνει προμήθεια του εξοπλισμού λειτουργίας του σχολείου, δηλαδή επίπλωσης, εξοπλισμού σχολικού εργαστηρίου φυσικής - χημείας, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού εξωτερικού χώρου, χρωματισμοί, κατασκευή όλων των απαραίτητων εγκαταστάσεων. Η παραδοτέα πράξη περιλαμβάνει μια νέα σχολική μονάδα με συνολική επιφάνεια 796,71 m2, αποτελούμενη από αίθουσες, από τις οποίες οι νέες, και εργαστήρια η οποία κατασκευάζεται για πλήρη λειτουργία και με διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 1,719,000.00 Ευρώ.