Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

Δεύτερος κύκλος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για «Υποστηρικτικές υποδομές τουρισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών δικαιούχων, δηλαδή την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) στο πλαίσιο του 2ου κύκλου αξιολόγησης για....
«Υποστηρικτικές υποδομές τουρισμού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου-Ιονίων Νήσων 2007-2013. Η περίοδος υποβολής προτάσεων, στο πλαίσιο του 2ου κύκλου, ξεκινά την 18η Μαΐου 2012 και λήγει την 15η Ιουνίου 2012. Ο επικαιροποιημένος, διαθέσιμος προϋπολογισμός της Πρόσκλησης, μετά την ένταξη έργων κατά τον 1ο κύκλο, αξιολόγησης είναι 3.560.000 € Η πρόσκληση και τα σχετικά Έντυπα, βρίσκονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.pepionia.gr και www.depin.gr.