Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Β.Ε.Κέρκυρας σας γνωρίζει ότι την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013 προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» που χρηματοδοτείτε από τα ΠΕΠ του ΕΣΠΑ. Για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό...
22,5 εκ. από τα οποία 18 εκ. ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων και 4,5 εκ. την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων των τομέων Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών.
Η συνολική διαχείριση του προγράμματος (υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης, αξιολόγησης, πληρωμές) γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τις υπηρεσίες της Π.Ι.Ν. και τον ΕΦΕΠΑΕ που έχει συσταθεί για την υλοποίηση του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ, διασφαλίζοντας αδιάβλητες διαδικασίες.
Χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι η επιχορήγηση σε ποσοστό 50% της συνολικής επένδυσης, μόνο με την απόδειξη της βιωσιμότητας της ενισχυόμενης επένδυσης χωρίς, να υπάρχουν περιορισμοί κύκλου εργασιών προηγουμένων χρήσεων και χωρίς να απαιτείται η απόδειξη εκ των προτέρων ύπαρξης σε μετρητά της ίδιας συμμετοχής. Για την χρηματοδότηση υπό μορφή δανεισμού μέρους της ίδιας συμμετοχής μπορούν να αξιοποιηθούν χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΤΕΑΑΝ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Ε.Β.Ε.Κέρκυρας εκτιμά ότι από το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρέχεται η ευκαιρία στις κερκυραϊκές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν κονδύλια του ΕΣΠΑ για να βελτιώσουν την θέση τους και την ανταγωνιστικότητα τους προσφέροντας υψηλότερου επιπέδου παρεχόμενες υπηρεσίες.
Τέλος, πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι στόχος πρέπει να είναι η πλήρης απορρόφηση των κονδυλίων του προγράμματος και η ενίσχυση της κερκυραϊκής οικονομίας και για το λόγο αυτό οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια. Το επόμενο διάστημα με πρωτοβουλία της Ο.Ε.Β.Ε.Κέρκυρας και σε συνεργασία με το Ι.Μ.Ε Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και το Περιφερειακό Ταμείο Ιονίων Νήσων θα διοργανωθούν σειρά ενημερωτικών ημερίδων και θα πραγματοποιηθούν δράσεις πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος.
Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και της Π.Ι.Ν. καθώς, και στην ιστοσελίδα: http://www.efepae.gr/enisxysi_mme.html .