Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Επερώτηση επικεφαλής «ΑΝ.Α.Σ.Α.», Θ. Γαλιατσάτου, προς τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Σπυρίδωνα Σπύρου, με θέμα: έργου «Κτήριο Ενιαίου Λυκείου Αργοστολίου»

Το κείμενο της επερώτησης
 Παρακαλώ να μας ενημερώσετε για την πορεία ολοκλήρωσης του έργου «Κτήριο Ενιαίου Λυκείου Αργοστολίου».
 Έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί οι μελέτες στο σύνολό τους;
 Είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση της εκτέλεσης του έργου;
 Έχουν εγκριθεί οι όροι δημοπράτησης του έργου;
 Πότε κατά την εκτίμησή σας θα είναι έτοιμο το έργο για δημοπράτηση;...
 Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι επί δίμηνο ο φάκελος αν και σας έχει αποσταλεί από την ΟΣΚ παραμένει ακόμη ανέλεγκτος από τις υπηρεσίες σας;
 Ποιος είναι ο βαθμός προτεραιότητας που δίνεται στο έργο, δεδομένης της τεράστιας σημασίας του για τις σχολικές κτιριακές υποδομές της Π.Ε. Κεφαλληνίας;

Η απάντηση του Περιφερειάρχη

  Η πρόταση υπεβλήθη από τον ΟΣΚ στις 10 Αυγούστου 2012.
  Με δεδομένο το γεγονός ότι έχουν ολοκληρωθεί και εγκριθεί από τον ΟΣΚ οι μελέτες και οι όροι δημοπράτησης του έργου, το έργο αντιμετωπίζεται τόσο λόγω της φύσης των αναγκών που προορίζεται να καλύψει όσο και του οικονομικού μεγέθους του σαν έργο υψηλής προτεραιότητας.
  Αυτός όμως ο λόγος δημιουργεί και την ανάγκη πριν εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση του έργου με την ένταξή του στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα που διαθέτει τους αντίστοιχους πόρους να ξεκαθαριστούν και επιλυθούν ορισμένα θέματα που θα εξασφαλίσουν  παράλληλα την απρόσκοπτη υλοποίησή του στο πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής Περιόδου.
  Ο έλεγχος του έργου έχει ξεκινήσει από την Διαχειριστική Αρχή και σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία του ΟΣΚ γίνεται προσπάθεια να συμπληρωθούν και επιλυθούν οι παρακάτω μέχρι στιγμής  τυπικές αλλά και ουσιαστικές εκκρεμότητες:
           Να υποβληθεί η απαραίτητη βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων (Προτείνονται φωτοβολταϊκά στα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας)
           Να υποβληθεί η απαραίτητη Απόφαση του Υπουργού Παιδείας ή/και Προεδρικό Διάταγμα για την ίδρυση του σχολείου και καθορισμού του μεγέθους της σχολικής μονάδας ή προαγωγής του μεγέθους της σχολικής μονάδας ή άλλου εγγράφου που να πιστοποιεί σε παρόντα χρόνο την λειτουργία της σχολικής μονάδας.
           Να υποβληθεί η απαραίτητη Σύμφωνη Γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με την οποία τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και η προτεραιότητα της προτεινόμενης πράξης.
           Να υποβληθεί η απαραίτητη τεκμηρίωση που να εξασφαλίζει την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού (βασικού εξοπλισμού, εξοπλισμού εργαστηρίων φυσικοχημείας και πληροφορικής, βιβλιοθήκης, γυμναστηρίου κλπ). Σε περίπτωση που η παραπάνω προμήθεια δεν διασφαλίζεται από άλλους πόρους να προβλεφθεί η χρηματοδότησή του με άλλο ή άλλα υποέργα από την αιτούμενη χρηματοδότηση.
           Να προστεθούν  στο Προτεινόμενο Τεχνικό Δελτίο υποέργα που να αφορούν την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, την σύνδεση με τηλεπικοινωνίες καθώς και την επίβλεψη των εργασιών από αρχαιολογία με την σχετική τεκμηρίωση του κόστους.
           Να επικαιροποιηθούν τα έγγραφα των αρχαιολογικών υπηρεσιών  αφού αυτά που υποβλήθηκαν είναι στο πλαίσιο γνωμοδότησης της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 2008.
           Να υποβληθεί το απαλλακτικό περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων.
           Τέλος θα πρέπει να επιλυθούν προβλήματα που αφορούν στην πληρότητα της τεχνικής μελέτης, ιδιαίτερα για τις Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες καθώς και θέματα προϋπολογισμού και Τευχών Δημοπράτησης, αφού προτείνεται  μεικτό σύστημα δημοπράτησης τόσο με συμπλήρωση τιμολογίου  όσο και με κατ' αποκοπήν τίμημα και πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός του τι υλοποιείται και με ποιο τρόπο.

  Απ’ ότι καταλαβαίνετε οι εκκρεμότητες είναι πολλές, κάποιες από αυτές σοβαρές που θα διαμορφώσουν και το ύψος της χρηματοδότησης του σημαντικού αυτού έργου. Η συνεργασία με τις Υπηρεσίες του ΟΣΚ είναι συνεχείς και αφού ξεκαθαριστούν κάποιες από τις δευτερεύουσες εκκρεμότητες θα γίνει μία συνάντηση για να δρομολογηθεί η πορεία του έργου.
  Η πληθώρα των εκκρεμοτήτων επομένως εξηγεί τόσο την καθυστέρηση που υπάρχει όσο  και την προφανή αδυναμία να προσδιοριστεί στη φάση αυτή ο χρόνος ένταξης και δημοπράτησης.