Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

«Πέρασε» από το Περιφερειακό Συμβούλιο η κατασκευή, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, του έργου: «Αποκατάσταση παράκτιου τείχους στη θέση «ΝΑΟΚ», κρηπιδωμάτων, πεζοδρομίων και στηθαίων παραλιακής Γαρίτσας, στην Κέρκυρα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε την κατασκευή, από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, του έργου: «Αποκατάσταση παράκτιου τείχους στη θέση «ΝΑΟΚ», κρηπιδωμάτων, πεζοδρομίων και στηθαίων παραλιακής Γαρίτσας, στην Κέρκυρα.
Αντικείμενο του έργου
• Ανακατασκευή του παράκτιου τείχους στη θέση Ν.Α.Ο.Κ. που αφορά την αποκατάσταση του παράκτιου τείχους, το οποίο έχει...
 υποστεί σημαντικές φθορές και παραμορφώσεις.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απομακρυνθούν τα έργα προσωρινής υποστύλωσης του τείχους, ενώ θα γίνει και αποκατάσταση της διαμόρφωσης του αλσυλλίου και της φυτείας του. • Ανακατασκευή του πεζοδρομίου και προστασία του παραλιακού τοίχου της λεωφόρου Γαρίτσας, που εκτείνεται από τις εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο.Κ. έως τον Ανεμόμυλο και έχει μήκος περίπου 1.450 μέτρα.
Το έργο έχει προϋπολογισμό 3.373.983,73€ πλέον 753.016,27€ για Φ.Π.Α.23%, ήτοι συνολική δαπάνη 4.127.000,00 €.
Έχει λάβει ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ (1047/14.06.2012) και ένταξης στο Π.Δ.Ε. ΕΠ0228 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι” με Κωδικό MIS374905 (ΑΔΑ: Β4Ω07ΛΕ-ΜΙ5). Δημοπρατήθηκε από τον Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. την 17.07.2012 σε Δημόσιο Διαγωνισμό ο οποίος απέβη ΑΓΟΝΟΣ, λόγω μη συμμετοχής των ενδιαφερομένων.
Όμως σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.3153/2003 οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε. μπορούν να εκτελούν έργα μη εθνικού Επιπέδου με προϋπολογισμό μέχρι 3.000.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., και γιαυτο το λόγο θα πρέπει το συγκεκριμένο έργο να εκτελεστεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νησιών με αποφαινόμενα όργανα τους :
• ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ : Δ/νση Τεχνικών Έργων / Π.Ε.Κ. και
• ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων / Π.Ε.Κ. σύμφωνα με την 8221.Τ08/08/2012/11.09.2012 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου.