Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2012

Ενημέρωση για υποβολή προτάσεων από ιδιώτες στις περιοχές ΟΣΑΑΧ

Ο Δήμος Κέρκυρας ανταποκρινόμενος στην με την αρ. πρωτ. 1490/26-7-2011 πρόσκλησή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Ιονίων Νήσων, αναμένεται να υποβάλλει το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Σ.Α.Α.Χ.), στην χαρακτηρισμένη ως περιοχή ΟΠΑΑΧ (Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες στις Δημοτικές Ενότητες Φαιάκων, Θιναλίων, Κασσωπαίων του Ορεινού Όγκου όρους Παντοκράτορα).
Κάθε ΟΣΑΑΧ θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ομάδα αλληλοσχετιζόμενων δράσεων...
που θα εφαρμοσθούν, με σκοπό την ανάπτυξη των παραπάνω περιοχών κατά τρόπο συνετό ώστε να μη διακυβεύεται η ευρύτερη οικολογική και πολιτιστική τους σημασία, αλλά να διασφαλίζεται η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, συνδυάζοντας παραδοσιακές με σύγχρονες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε συμβατά με το περιβάλλον και το τοπίο όρια και σε λειτουργική διασύνδεση με τα γειτονικά αστικά κέντρα.
Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί κατά τη σύνταξη του ΟΣΑΑΧ, στην προβολή της ιδιαίτερης ταυτότητας κάθε περιοχής.
Η παρούσα ανακοίνωση έχει στόχο να ενημερώσει τους ιδιώτες επιχειρηματίες-επενδυτές των παραπάνω περιοχών, για τη δυνατότητα επιχορήγησης τους προκειμένου να υλοποιήσουν δράσεις συμβατές με όσα ορίζονται στον ο Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.


Ειδικότερα:
• Ενισχύσεις για την παραγωγή (μεταποίηση) τοπικών, παραδοσιακών, τυπικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων που χρησιμοποιούν τοπικούς φυσικούς πόρους και ύλες
• Προώθηση ειδικών, ήπιων και σχετικά μικρής κλίμακας μορφών τουρισμού (πολιτιστικός, περιηγητικός, φυσιολατρικός, θρησκευτικός, αγροτουρισμός κλπ) συμπληρωματικών και εναλλακτικών προς το μαζικό τουρισμό των παραλιακών περιοχών.
• Ενισχύσεις για την τουριστική και γενικά επιχειρηματική αξιοποίηση του εντός οικισμών ανενεργού οικιστικού αποθέματος (καφενεία, μπακάλικα, ταβέρνες και λοιπά επαγγέλματα του τριτογενή τομέα)
• Ενισχύσεις για την προώθηση της τοπικής γαστρονομίας και την σύνδεση της ταυτότητας των προϊόντων / υπηρεσιών με το τοπικό ιστορικό, πολιτιστικό, φυσικό περιβάλλον
• Ενισχύσεις για την πιστοποίηση και προσαρμογή των τοπικών επιχειρήσεων σε Συστήματα Διαχείρισης ή/και Τοπικά ή άλλα Σύμφωνα Ποιότητας
• Ενισχύσεις για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (μεταποίηση-τριτογενής) σε συνδυασμό με τη διάσωση – (τουριστική-πολιτιστική) αξιοποίηση στοιχείων βιοτεχνικής & αγροτικής κληρονομιάς (ελαιοτριβεία, οινοποιεία, νερόμυλοι κλπ).


Ο συνολικός προϋπολογισμός ο οποίος θα διατεθεί για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων ανέρχεται στα 2.000.000 € και θα διατεθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΔΕΠΙΝ και συγκεκριμένα από τη Θεματική Προτεραιότητα 8 «Άλλες Επενδύσεις σε Επιχειρήσεις».


Από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κέρκυρας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθυνθούν το ταχύτερο και το αργότερο μέχρι τις 14/2/2012, στις κατά τόπους Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες Υποδομών των Δημοτικών Ενοτήτων Φαιάκων, Θιναλίων, Κασσωπαίων και ζητήσουν τη συνδρομή των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου Κέρκυρας.
1. Δημοτική Ενότητα Φαιάκων: Πασσάς Χ., τηλ. 2661362511
2. Δημοτική Ενότητα Κασσωπαίων: Κατσαρός Γ., τηλ. 2663360510
3. Δημοτική Ενότητα Θιναλίων: Τσεφεράκος Γ., τηλ. 2663360112