Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Το νέο ΔΣ του ΟΛΚΕ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Ανασυγκροτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
“Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.’’(Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) το οποίο ορίζεται επταμελές και
αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) Ένα (1) μέλος ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
β) Πέντε (5) μέλη ως εκπρόσωποι του Δημοσίου.
γ) Ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.
2. Στο Διοικητικό Συμβούλιο μετέχουν καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου των επτά μελών, κατά τα οριζόμενα στις ειδικότερες διατάξεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005 (Α΄314), τα εξής μέλη:
α) Ένα (1) μέλος, ο εκάστοτε εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας, ως εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων.
β) Ένα (1) μέλος, ο εκάστοτε εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.), ως εκπρόσωπος των επαγγελματικών οργανώσεων.
3. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.’’(Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) διαμορφώνεται ως εξής:
α) Βλάχος Σωτήριος του Αλκίνοου, Πολιτικός Μηχανικός – συνταξιούχος δημοσίου  ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
β) Μαυρωνάς Παναγιώτης του Ιωάννη, Ιδιωτικός εκπαιδευτικός, ως μέλος.
γ) Κατέχη Σοφία του Κωνσταντίνου, επιχειρηματίας, ως μέλος.
δ) Χονδρογιάννης Αθανάσιος του Λεωνίδα, δικηγόρος, ως μέλος.
ε) Κουλούρης Γεώργιος του Αντωνίου, τραπεζικό στέλεχος,  ως μέλος.
στ) Ματαράγκα Μαρίνα του Γεωργίου, τουριστικά επαγγέλματα, ως μέλος.
ζ) Ραρράκος Γεράσιμος του Χρήστου, Φορτοεκφορτωτής, με ΑΔΤ Π 909443, εκπρόσωπος της Επαγγελματικής Οργάνωσης Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (Ο.Φ.Ε.), ως μέλος.
4. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται, ορίζονται και παύονται αζημίως για το δημόσιο και τη δημόσια επιχείρηση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3429/2005 (Α΄314).