Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Συγκράτηση των δημοσίων δαπανών και στην Παιδεία;

Προς: Όλες τις Διευθύνσεις του Υπουργείου
Θέμα: Οικονομικές Υποχρεώσεις οικονομικού έτους......
 2009 και παρελθόντων ετών του Υπουργείου


Είναι σε όλους γνωστό ότι η χώρα διανύει μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης. Το γεγονός αυτό πρέπει να μας κάνει όλους ιδιαίτερα προσεκτικούς στην διαχείριση του δημοσίου χρήματος και κυρίως στο τέλος του οικονομικού έτους, όπου παραδοσιακά εκταμιεύονται τα διαθέσιμα υπόλοιπα των προϋπολογισμών των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων.


Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την συγκράτηση των δημοσίων δαπανών, με κριτήριο την ανελαστικότητά τους, τις πραγματικές ανάγκες που καλύπτουν, και το σκοπό που υλοποιούν. Να λάβουμε όλοι υπόψη ότι η «ολοκληρωτική ανάλωση» των προβλεπόμενων πιστώσεων δεν είναι αυτοσκοπός.


Με βάση τα παραπάνω, παρακαλώ όπως η Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων, η Δ/νση Διοικητικού, αλλά και όλες οι Διευθύνσεις του Υπουργείου, που διαχειρίζονται κονδύλια του τακτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, να καταγράψουν τα αιτήματα που εκκρεμούν (με βάση τα παραστατικά που διαθέτουν) για εξόφληση μέχρι το τέλος του τρέχοντος οικονομικού έτους, ανά φορέα και ΚΑΕ που επιβαρύνουν, την αξιολόγησή τους με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια, καθώς και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα που αναμένεται να προκύψει από την εξόφλησή τους. Επιπλέον να καταγράψουν το αναμενόμενο υπόλοιπο των πιστώσεων, ως συνέπεια της προτεινόμενης συγκράτησης των δαπανών και να εισηγηθούν για τη κατανομή του, με μεταφορά των πιστώσεων, προκειμένου να καλυφθούν ενδεχόμενες πραγματικές ανάγκες για τις οποίες έχει ήδη εξαντληθεί η σχετική πίστωση.


Παρακαλώ επίσης τις Διευθύνσεις Μηχανογράφησης να συγκεντρώσουν τις συμβάσεις, που έχουν υπογράψει με διάφορους φορείς, για τεχνική υποστήριξη δραστηριοτήτων του Υπουργείου, καθώς και τα στοιχεία των επιτροπών παρακολούθησης και παράδοσης-παραλαβής των έργων και τις οικονομικές εκκρεμότητες που απορρέουν απ’ αυτές και οι οποίες προβλέπεται να ικανοποιηθούν είτε μέχρι 31/12/2009 ή ανάγονται σε προβλέψεις του προϋπολογισμού 2010.
Επίσης η Δ/νση Προγραμματισμού (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) να καταγράψει τις αντίστοιχες εκκρεμότητες και το υπόλοιπο του ανεκτέλεστου προϋπολογισμού των έργων αν υπάρχει.
Τα παραπάνω στοιχεία παρακαλώ να σταλούν στο γραφείο μου μέχρι την 15η Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους.


Ο Υφυπουργός
Ιωάννης Πανάρετος