Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Νέες ρυθμίσεις υπέρ των αγροτών- Ο Μ/ Καρχιμάκης ενημερώνει

Στο πρόσφατο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε το Νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για τη «Ρύθμιση Επιχειρηματικών και Επαγγελματικών Οφειλών προς τα Πιστωτικά Ιδρύματα και Διατάξεις για την Επεξεργασία Δεδομένων Οικονομικής Συμπεριφοράς», στο οποίο περιλαμβάνονται σημαντικές ρυθμίσεις που αφορούν στους αγρότες.


Ληξιπρόθεσμες Οφειλές


Συγκεκριμένα, το Σχέδιο Νόμου προβλέπει για τις οφειλές των επιχειρήσεων προς τις Τράπεζες,...................
 τη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες (μετά την http://www.facebook.com/l/51846;01.01.2008) οφειλές των αγροτών από δάνεια ή αλληλόχρεους λογαριασμούς, με:
2 έτη περίοδο χάριτος για την απόσβεση του κεφαλαίου
εξόφληση του κεφαλαίου με τοκοχρεολυτικές δόσεις τουλάχιστον 5 ετών
μέχρι 1 εκατ. € ανά Τράπεζα και ανά δανειολήπτη και
μέχρι 3 εκατ. € για όλες τις Τράπεζες συνολικά ανά δανειολήπτη και με το επιτόκιο της ενήμερης οφειλής.
Με το Σχέδιο Νόμου ρυθμίζονται ειδικότερα:
Ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις που δεν έχουν καταγγελθεί
Οφειλές συμβάσεων δανείων που έχουν καταγγελθεί μετά την http://www.facebook.com/l/51846;01.01.2008 ή θα καταγγελθούν εντός 2 μηνών από τη ψήφιση του νόμου
Ληξιπρόθεσμες οφειλές από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων που δεν έχουν καταγγελθεί.
Για τις παραπάνω ληξιπρόθεσμες οφειλές διαγράφονται οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού εφόσον δεν έχουν καταβληθεί.


Όσον αφορά στη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων (μετά την http://www.facebook.com/l/51846;01.01.2005) οφειλών επιχειρήσεων των αγροτών από δάνεια ή αλληλόχρεους λογαριασμούς, με:
2 έτη περίοδο χάριτος για την απόσβεση του κεφαλαίου
εξόφληση του κεφαλαίου με τοκοχρεολυτικές δόσεις τουλάχιστον 5 ετών
μέχρι 1 εκατ. € ανά Τράπεζα και ανά δανειολήπτη και
μέχρι 3 εκατ. € για όλες τις Τράπεζες συνολικά ανά δανειολήπτη με το επιτόκιο της ενήμερης οφειλής και με την προϋπόθεση καταβολής 10% της οφειλής μέχρι τις http://www.facebook.com/l/51846;15.04.2010, οι τόκοι υπερημερίας και ανατοκισμού διαγράφονται μόνο εφόσον έχει εξοφληθεί το 50% της οφειλής.


Ενήμερες Οφειλές


Σχετικά με τις Ενήμερες Οφειλές των αγροτών, προβλέπεται η ρύθμισή τους με δικαίωμα επιλογής ανάμεσα σε:
1 έτος περίοδο χάριτος για την απόσβεση του κεφαλαίου και αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας
2 έτη αναστολή χρεωλυτικής αποπληρωμής του άληκτου κεφαλαίου και αντίστοιχη παράταση της συμβατικής διάρκειας
Παράταση της συμβατικής διάρκειας κατά 3 έτη με το επιτόκιο της ενήμερης οφειλής.
Θα πρέπει ν’ αναφέρουμε ότι τα ποσά ρύθμισης των ενήμερων οφειλών αφορούν:
Α) 250.000 € ανά πιστωτικό ίδρυμα και μέχρι 1 εκ. € στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία δικαιούνται
Φυσικά και νομικά πρόσωπα με βιβλία Γ’ κατηγορίας
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ενώσεις αυτών και ομάδες παραγωγών ανεξαρτήτως βιβλίων εφόσον εμφανίζουν ζημίες την τελευταία χρήση και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από 2,5 εκ. €
και
Β) 100.000 € ανά πιστωτικό ίδρυμα και μέχρι 300.000 € στο σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων, τα οποία δικαιούνται
Φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική δραστηριότητα και στη χρήση του 2008 έχουν ακαθάριστα έσοδα μικρότερα των 150.000 €
Φυσικά πρόσωπα που κατά κύριο επάγγελμα ασκούν αγροτική δραστηριότητα
Επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα έχουν υποστεί σημαντικές καταστροφές από πυρκαγιές ή φυσικά φαινόμενα από το 2007 μέχρι τη δημοσίευση του νόμου.


Προθεσμίες Υπαγωγής


Να σημειωθεί ότι με το Σχέδιο Νόμου θα τίθεται προθεσμία μέχρι http://www.facebook.com/l/51846;15.03.2010 εντός της οποίας θα μπορεί ο δανειολήπτης να υποβάλλει αίτηση στην Τράπεζά του για την υπαγωγή του στις παραπάνω ρυθμίσεις. Επίσης, μέχρι τις http://www.facebook.com/l/51846;30.06.2010 θα αναστέλλεται κάθε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ρυθμίσεις που αναφέρονται παραπάνω, δεν αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα ομολογιακά δάνεια, τα εγγυημένα και τα επιδοτούμενα από Δημόσιο δάνεια και από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων που έχουν συναφθεί με τα πιστωτικά ιδρύματα. Τέλος, για τη συμμόρφωση προς όλες τις διατάξεις του Νόμου προβλέπονται αυστηρές διοικητικές κυρώσεις.