Δευτέρα, 4 Φεβρουαρίου 2013

Τα προβλήματα παιδείας στο Δημοτικό Συμβούλιο

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010,  ΣΑΣ ΚΑΛΩ σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό την 6η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ημέρα...
Τετάρτη και ώρα 19.00,
για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως σε ένα και μοναδικό θέμα:

«Ενημέρωση και συζήτηση για τα προβλήματα της Εκπαίδευσης στο Δήμο Κέρκυρας».
Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που υπάρχουν στον τομέα της Εκπαίδευσης .