Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013

Ψηφίζουν για Πρόεδρο στο Περιφερειακό Συμβούλιο


     Έχοντας υπόψη τις  διατάξεις α) του άρθρου 165 και β) του άρθρου 175 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » σας  προσκαλούμε  την 13/01/2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00, στην αίθουσα  συνεδριάσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Αλυκές Ποταμού)  για....

1-   Εκλογή Προεδρείου Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων  Νήσων.
2- Εκλογή Τακτικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
3-   Εκλογή Αναπληρωματικών Μελών Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων
       Νήσων.