Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό την 19η Νοεμβρίου 2012, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη Αποφάσεως σε ένα και μοναδικό θέμα :«Συζήτηση περί των επιπτώσεων του Ν. 4093/2012 – ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Συζήτηση και λήψη Απόφασης για τη στάση του Δήμου Κέρκυρας επί των...
προβλέψεων του Ν. 4093/2012 για κατηγορία υπαλλήλων της Αυτοδιοίκησης – Πρόταση μέτρων προς τα Συλλογικά Όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ε.Δ. Ι.Ν. –Κ.Ε.Δ.Ε.) για την αντίδραση ενάντια στην υποβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Έγκριση ψηφίσματος της Π.Ε.Δ. Ι.Ν.».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι μετά την έγκριση του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016, θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου εφόσον προβλέπονται περικοπές πόρων, απολύσεις εργαζομένων και δημιουργία «Παρατηρητηρίου» στους Δήμους.