Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012

Τι λέει για την Κέρκυρα το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής για την ενοποίηση των ΔΟΥ

1.      Νομός Κέρκυρας

ΔΟΥ
ΕΣΟΔΑ  ΔΟΥ
(σε χιλ. €)
ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ    (σε χιλ. €)
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ    (σε χιλ. €)
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΣ
ΣΟΜΕΝΩΝ
% ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
Α ΚΕΡΚΥΡΑΣ
70.736
1.531
72.267
56.314
48,89%
Β ΚΕΡΚΥΡΑΣ
70.699
1
70.700
62.525
48,86%
ΠΑΞΩΝ
3.263
0
3.263
3.202
2,26%
ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΜΟΥ
144.698
1.532
146.230
122.040
100%

Η Κέρκυρα αποτελεί την Πρωτεύουσα του Νομού, οπότε θα ενοποιηθούν εκεί όλες οι ΔΟΥ του Νομού.


ΔΟΥ Κέρκυρας
ΔΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΑΛ
ΛΗΛΟΙ
ΩΦΕΛΙΜΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
ΔΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ*
ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΜΗΝΙΑΙΟ
ΜΙΣΘΩΜΑ (€)
Β’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
33
700 τ.μ.
10.594
Α’ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
87
570 τ.μ.
Ιδιόκτητο
ΠΑΞΩΝ
3
100 τ.μ.
851
* Στην ενοποιημένη ΔΟΥ

Η ΔΟΥ Α’ Κέρκυρας στεγάζεται σε ιδιόκτητο Διοικητήριο κτίριο, ενώ οι άλλες 2 ΔΟΥ στεγάζονται σε μισθωμένα κτίρια. Το κτίριο της Α’ Κέρκυρας δεν επαρκεί για τη συστέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού, ωστόσο επαρκεί για τη συστέγαση της ΔΟΥ Παξών. Επιπλέον η Κέρκυρα....
αποτελεί την πρωτεύουσα του Νομού.

Άρα προτείνεται η άμεση μεταστέγαση της ΔΟΥ Παξών στο κτίριο της ΔΟΥ Α’ Κέρκυρας και η παραμονή της ΔΟΥ Β’ Κέρκυρας στο υφιστάμενο κτίριο, μέχρι τη διερεύνηση της δυνατότητας παραχώρησης πρόσθετων κατάλληλων και επαρκών χώρων για τη στέγαση όλων των ΔΟΥ του Νομού. Σε περίπτωση που δεν βρεθούν πρόσθετοι κατάλληλοι και επαρκείς χώροι, να διερευνηθεί και η δυνατότητα στέγασης / αξιοποίησης άλλου δημόσιου κτιρίου στην ευρύτερη περιοχή της πόλης της Κέρκυρας. Σε περίπτωση που δεν ευοδωθούν οι ανωτέρω εναλλακτικές, τότε  προτείνεται η άμεση διενέργεια διαγωνισμού, με σκοπό την εξεύρεση χώρων για τη συστέγαση των ΔΟΥ.

Προτείνεται η λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στους Παξούς, με την προϋπόθεση της δωρεάν παραχώρησης χώρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αιτιολογία της δυσκολίας πρόσβασης (νησί).

Θέματα που πρέπει να επιλυθούν προ της συστέγασης:
-
Εκτιμώμενο κόστος ενοποίησης:
Διαρρύθμιση χώρων
Μεταφορικά (έπιπλα, αρχείο, εξοπλισμός)
Πληροφορική και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
ΣΥΝΟΛΟ
0
60.000 €*
12.000 €*
72.000 €

* αφορά το κόστος αν μετακινηθούν και οι 3 ΔΟΥ σε νέο κτίριο

Μηνιαίο ελάχιστο όφελος ενοποίησης:
Μισθώματα
Λειτουργικά έξοδα (ρεύμα, τηλέφωνο, ύδρευση, θέρμανση)
Επιδόματα θέσεων ευθύνης
ΣΥΝΟΛΟ
11.445 €
2.253 €
1.500 €
15.198 €

Συνεπώς το κόστος μεταστέγασης θα αποσβεστεί σε 4,7 μήνες.