Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012

Προσέφυγαν κατά του δανείου του Δήμου Κέρκυρας

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Προς: Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελλοπονήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
Κοιν: 1.Γραφείο κ. Υπουργού Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλ. Διακυβέρνησης
2. Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Σπύρο Σπύρου
3. Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας κ. Χρήστο Σκούρτη.
4. ΜΜΕ Νομού Κέρκυρας

Θέμα: “Ακύρωση της υπ' αριθμ. 13-382/28-09-2012 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Κέρκυρας.

” Οι παρακάτω υπογράφοντες δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Κέρκυρας, προσφεύγουμε κατά της υπ’ αριθμ. 13-382/28-09-2012 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας και ζητάμε την ακύρωση της για τους κάτωθι ορθούς, νόμιμους και βάσιμους λόγους:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. στ) του Νόμου 3852/2010 (άρθρο 103 παρ.2Ε του Ν. 3463/2006): «η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για να μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, να καταρτίζει τους όρους τους και να εισηγείται σχετικά στο δημοτικό συμβούλιο».
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 3852/2012: “Πιστοληπτική Πολιτική και Διαδικασία συνομολόγησης δανείου από Δήμους και Περιφέρειες”
1. Οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με αναγνωρισμένα...
πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση επενδύσεων και για τη χρηματοδότηση χρεών τους, εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
α) το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δημόσιας πίστης κάθε δήμου ή περιφέρειας δεν υπερβαίνει το 20% των ετήσιων τακτικών του εσόδων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια- κυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών.
β) το συνολικό χρέος του δήμου και της περιφέρειας που προβαίνει σε δανεισμό δεν υπερβαίνει ποσοστό των συνολικών εσόδων του, όπως αυτό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας και της Ένωσης Περιφερειών. Ως συνολικό χρέος του θεωρούνται οι συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του.

2.Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 176 του ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 176 του Νόμου 3463/2006 :
“1.Οι Δήμοι και οι Κοινότητες μπορούν να συνομολογούν δάνεια με το Κράτος, με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού και με κάθε είδους δημόσιους οργανισμούς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αποκλειστικά για την πραγματοποίηση σκοπών της αρμοδιότητας ή της δράσης τους, συμπεριλαμβανομένης και της αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων ή μη οφειλών.
2. Με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που αφορά τη σύναψη του δανείου και η οποία λαμβάνεται, υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4, με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, πρέπει να καθορίζονται ο σκοπός, οι όροι του και η τοκοχρεολυτική δόση.
3. Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί το δάνειο για σκοπό άλλον από εκείνο για τον οποίο συνομολογήθηκε. Επιτρέπεται κατ΄ εξαίρεση να χρησιμοποιηθεί το δάνειο ή ένα μέρος του για την εκτέλεση άλλου έργου, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
Για να συναφθεί δάνειο για την εκτέλεση έργων ή προ¬μηθειών, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον προκαταρκτική τεχνική μελέτη των έργων ή των προμηθειών, για τα οποία θα συνομολογηθεί το δάνειο, που να έχει συντα-χθεί και εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα. Αν και ο σκο¬πός αυτός ματαιωθεί, λύεται η δανειακή σύμβαση και το δάνειο ή το τμήμα αυτού επιστρέφεται στον δανειστή.
4. Για τη συνομολόγηση δανείου ποσού άνω του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000) από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πληθυσμό έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ή άνω των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000) με πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων ή άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (5.000.000) με πληθυσμό άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων, η σχετική απόφαση του οικείου συμβουλίου λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του.
Τα ανωτέρω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η ανωτέρω αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων δεν απαιτείται για δάνεια που συνομολογούνται προς καταβολή αποζημιώσεων για αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, καθώς και για εκείνα που αφορούν αναχρηματοδότηση συναφθέντων δανείων με ευνοϊκότερους όρους.”
Η σχετική οικονομική μελέτη που αναφέρεται στην ως άνω κείμενη νομοθεσία που να δικαιολογεί και να αιτιολογεί καταρχήν την ανάγκη και την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη του δανείου αλλά και να ορίζει σαφώς το σκοπό του, πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτό το δάνειο, δηλαδή, ποιες συγκεκριμένα και αναλυτικά οφειλές θα καλύψει, να αναφέρει επίσης τους όρους του δανείου καθώς και την τοκοχρεολυτική δόση δεν υπήρχε ούτε στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ούτε στην εισήγηση για το εν λόγω θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, ούτε βεβαίως και στην απόφαση(ούτε στο σκεπτικό ούτε στο αιτιολογικό) του δημοτικού συμβουλίου ως ο Νόμος ορίζει.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τα ανωτέρω η απόφαση έπρεπε να ληφθεί με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή με 32 ψήφους και όχι με 26 ψήφους όπως τελικώς ψηφίστηκε, αφού δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για επικαιροποίηση παλαιότερης απόφασης, αλλά για νέα απόφαση, αφού η παλαιότερη απόφαση με αριθμό 22-609 Β΄/14-12-2011(η οποία ομοίως λόγω των ανωτέρω ελλείψεων πάσχει νομιμότητας και τυγχάνει ακυρωτέα) αφορούσε ποσόν (10.000.000,00 ευρω) ενώ η τελευταία και προσβαλλόμενη αφορά ποσόν (13.980.718,25) ευρω.
Επομένως, πρόκειται για διαφορετική και νέα απόφαση και έπρεπε να πληρούνται σωρρευτικά όλες οι προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας για να είναι νόμιμη και έγκυρη, ανάμεσα στις οποίες και η ψήφισή της από τα 2/3 των μελών του δημοτικού συμβουλίου, το οποίο και δεν συνέβη.
Επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η προσβαλλόμενη απόφαση είναι χωρίς καμία αμφιβολία άκυρη ως μη νόμιμη, αφού δεν τηρήθηκε καμία από τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας. Επειδή την παρούσα μας ασκούμε νόμιμα και εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο σύμφωνα με το άρθρο 227 του Νόμου 3852/2010.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας,
ΠΡΟΣΦΕΥΓΟΥΜΕ Κατά της υπ' αριθμ.13-382/28-09-2012 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Κέρκυρας και
ΖΗΤΑΜΕ την ακύρωσή και εξαφάνισή της.
ΖΗΤΑΜΕ ομοίως την ακύρωση και εξαφάνιση κάθε προηγούμενης σχετικής απόφασης ως μη νόμιμης και έγκυρης λόγω των ελλείψεων τους και την μη τήρηση των προβλεπομένων από την κείμενη και ισχύουσα νομοθεσία.
Επίσης, ζητάμε με την παρούσα μας την ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ της προσαβαλλόμενης πράξης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας προσφυγής μας, εφόσον η προσφυγή μας είναι προδίλως νόμιμη, βάσιμη και παραδεκτή και εφόσον κρίνουμε ότι από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης θα ζημιωθούν ανεπανόρθωτα ο Δήμος της Κέρκυρας, οι Κερκυραίοι πολίτες και εν γένει το δημόσιο συμφέρον.

Μετά τιμής
 Οι προσφεύγοντες
1) Για την παράταξη “ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ”
Η επικεφαλής Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

2) Για την παράταξη “ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ”
Ο επικεφαλής Χαράλαμπος Χαραλάμπους
3) Για την παράταξη “Εμπρός με σένα για την Κέρκυρα”
Ο επικεφαλής Γεώργιος Ρεδαιστινός
4) Ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Κέρκυρας Μιχάλης Διαβάτης