Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Ψηφίζονται 10 ισολογισμοί και 3 Απολογισμοί σε μία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου!

Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα 18.00, στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων :
1. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2007 του πρώην Δήμου ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ και έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).
2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 του πρώην Δήμου...
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ και έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).
3. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2009 του πρώην Δήμου ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ και έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).
4. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2010 του πρώην Δήμου ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ και έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).
5. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2009 του πρώην Δήμου ΕΣΠΕΡΙΩΝ και έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).
6. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2010 του πρώην Δήμου ΕΣΠΕΡΙΩΝ και έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).
7. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2010 του πρώην Δήμου ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ (που ήταν υπόχρεος στην εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος) και έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.
8. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2010 του πρώην Δήμου ΘΙΝΑΛΙΩΝ (που ήταν υπόχρεος στην εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος) και έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.
9. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2010 του πρώην Δήμου ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ (που ήταν υπόχρεος στην εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος) και έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.
10. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2010 του πρώην Δήμου ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ (που ήταν υπόχρεος στην εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος) και έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.
11. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2010 του πρώην Δήμου ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ (που ήταν υπόχρεος στην εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος) και έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.
12. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2010 του πρώην Δήμου ΠΑΡΕΛΙΩΝ (που ήταν υπόχρεος στην εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος) και έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.
13. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2010 του πρώην Δήμου ΦΑΙΑΚΩΝ (που ήταν υπόχρεος στην εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος) και έγκριση Έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής.
14. Έγκριση Απολογισμού 2010 πρώην Δήμου ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
15. Έγκριση Απολογισμού 2010 πρώην Δήμου ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ.
16. Έγκριση Απολογισμού 2010 των ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.