Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Διαβούλευση περί Υδατικού Διαμερίσματος

Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Κέρκυρας μετέσχε στην Ημερίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης για το Σχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος GR05 (λεγόμενο «Ηπείρου»), στο οποίο έχει ενταχθεί η Π.Ε. (πρώην νομός) Κέρκυρας. Στη διάρκεια της ημερίδας που έλαβε χώρα τις 25/7 στο Φαληράκι, και επιφυλασσόμενοι για την κατάθεση συστηματοποιημένων θέσεων στη Δημόσια Διαβούλευση, τονίσαμε τα παρακάτω 4 σημεία:
(1) Τη χρονίζουσα παράλειψη της Πολιτείας να εκπονήσει-θεσμοθετήσει τα νομοθετικά προβλεπόμενα ειδικά Σχέδια Διαχείρισης (Σ.Δ.) προστατευόμενων περιοχών όπως οι NATURA 2000, που προηγούνται επιστημονικά της εκπόνησης Σ.Δ. σε ευρεία κλίμακα, και εν προκειμένω στο Υδατικό Διαμέρισμα (Υ.Δ.). Η ίδια η μελετητική ομάδα παραδέχεται τη σοβαρότητα της έλλειψης, ενώ στην απάντησή της δίνει βάρος στην ωφέλεια από την εκπόνηση του ευρέως Σ.Δ. κατά παράκαμψη, έστω, αυτού του...
 υπαρκτού ελλείμματος.
(2) Τον προβληματισμό που προκύπτει από την πρόταση του Σ.Δ., τεκμηριωμένη με στοιχεία των ετών 2000-2008, να χαρακτηριστεί το σύνολο της Νήσου Κέρκυρας «ζώνη ευπρόσβλητη από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης» κατά τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 91/676/ΕΟΚ. Η προϊούσα αυτή επιδείνωση αποδίδεται σε πλημμελή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από τα πολυάριθμα ελαιοτριβεία. Ο Σύλλογος φρονεί ότι τέτοιες διαπιστώσεις σε συνδυασμό με προτάσεις του Σ.Δ. όπως η λειτουργία εδαφολογικού εργαστηρίου ή και πρότυπων αγροκτημάτων στην Κέρκυρα ξαναφέρνουν στο προσκήνιο την κατεπείγουσα ανάγκη εκ νέου ενεργοποίησης του «Ινστιτούτου Ελαίας», που είχαμε από ετών εμφατικά επισημάνει.
(3) Την ανησυχία που προξενούν οι δολιχοδρομήσεις της Πολιτείας στο μείζον έργο «Ύδρευση Κέρκυρας», το οποίο ταυτίζεται (αν και απλοϊκά) με τα Φράγματα. Σημειωτέον ότι ο Σύλλογος έχει επεξεργασμένη θετική θέση, παρά τις επιφυλάξεις για την κλίμακα της παρέμβασης και ορισμένες υπερβολικές εκτιμήσεις του ισοδύναμου πληθυσμού του τουρισμού σε ορίζοντα 50ετίας. Θεωρεί δε, σε κάθε περίπτωση, στρατηγικής σημασίας παρέμβαση την ενοποίηση των δικτύων σε επίπεδο Νήσου.
(4) Επί του παραδοξότατου σχεδιασμού που εντάσσει την Κέρκυρα σε Υ.Δ. όχι μόνο ηπειρωτικό, αλλά και υπαγόμενο σε άλλη Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προξενώντας γόρδιο δεσμό συναρμοδιοτήτων, το Σ.Δ. έχει προτείνει αλλαγή ορίων και ένταξη της Κέρκυρας στο Υ.Δ. Δυτικής Στερεάς (όπου η Λευκάδα). Ο Σύλλογος αντιπρότεινε τη ριζική αναμόρφωση του «χάρτη», με σύσταση όπως στο Αιγαίο αμιγώς νησιωτικού Υδατικού Διαμερίσματος Ιονίων Νήσων, το οποίο και θα ενοποιήσει τις διεσπαρμένες νήσους (σήμερα στα Υ.Δ. Ηπείρου, Δυτ. Στερεάς, Β. Πελοποννήσου). Υπογραμμίστηκε ότι η λύση αυτή αίρει ζητήματα συναρμοδιότητας και προσανατολίζει ορθά την όλη διαχείριση στην αληθή κλίμακα του νησιωτικού κόσμου. Επισημαίνεται ότι στο νυν Σ.Δ. υδάτινα σώματα όπως λ.χ. οι Ποταμοί Κέρκυρας και Λευκίμμης, η Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη, ή οι λίμνες του Ερημίτη, παραμένουν «αόρατα» λόγω «μη επαρκούς μεγέθους».
Αξιοσημείωτο το ότι η τελευταία πρόταση, που διατύπωσε κατά πρώτον στην ημερίδα ο Σύλλογος, συγκέντρωσε την υποστήριξη όλων των παρισταμένων παραγόντων των Ιονίων Νήσων, αντιμετωπίστηκε δε με επιφυλάξεις (αλλά όχι με ρητή άρνηση) από την εκπρόσωπο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠεΚΑ.
Ο Πρόεδρος
Αριστοτέλης Κοσκινάς