Κυριακή, 27 Μαΐου 2012

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων σήμερα στην Κέρκυρα Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Δυνατότητα εκτέλεσης δράσεων κοινωνικής μέριμνας από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 Για δράσεις κοινωνικής μέριμνας θα διατεθεί το ποσό των 400.638,39 ευρώ, που προέρχεται από το ταμειακό υπόλοιπο του 2011. Αυτό αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων κατά τη συνεδρίασή του, που έγινε στην Κέρκυρα την Κυριακή 27 Μαΐου. Το θέμα εισηγήθηκε στο σώμα ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, αφορούσε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και...
προτάθηκε να διατεθούν αδιάθετες πιστώσεις του 2011 για κοινωνική μέριμνα, λόγω της τρέχουσας δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος αφορούσε στα προγράμματα της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Ενοτήτων της σε διάφορες πηγές χρηματοδότησης (ΚΑΠ, ΠρώηνΝομαρχιακό Ταμείο, Τόκοι, επιβολή προστίμων Επιχορηγήσεις,Ο.Σ.Κ.,ΣΑΝΑ/3,ΣΑΝΑ/8) και αφορά: 1. Την ένταξη συνεχιζόμενων έργων ως οφειλές που προέκυψαν το 2012 μετά την οικονομική τους τακτοποίηση. 2. Την ένταξη νέων έργων και δράσεων. 3. Αυξομειώσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων έργων, λόγω μεταβολών που οφείλονται σε ανάγκες κάλυψης αυξήσεων από αναθεωρήσεις ή σε μειώσεις μετά την οριστική τακτοποίηση των ή τον υπολογισμό εκπτώσεων. 4. Τη διαγραφή έργων και δράσεων μετά την ολοκλήρωσή τους. Στις αλλαγές που προτάθηκαν, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης – μεταξύ άλλων – ξεχωρίζουν: Α. Αλλαγή τίτλου του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Ζακύνθου», σε «συντήρηση οδικού δικτύου Ζακύνθου». Β. Αύξηση πίστωσης του έργου: «Προμήθεια εξοπλισμού» από 38.294 ευρώ σε 55.000 ευρώ. Γ. Διαγραφή της δράσης: «Εξειδίκευση στόχων και κατευθύνσεων αναπτυξιακής πολιτικής και συγκοινωνιακής σύνδεσης των μικρών νησιών της Π.Ι.Ν.», με πίστωση 70.000 ευρώ. Δ. Εγγραφή νέας δράσης με τίτλο: «Συγκοινωνιακή σύνδεση μικρών νησιών της Π.Ι.Ν.», με πίστωση 30.000 ευρώ. Ε. Εγγραφή νέας δράσης με τίτλο: «Φεστιβάλ μικρών νησιών της Π.Ι.Ν.», με πίστωση 40.000 ευρώ. ΣΤ. Κατ’ αρχήν έγκριση διάθεσης ποσού 250.000 ευρώ από πιστώσεις που αφορούν διαπεριφερειακά έργα, για την εκπόνηση μελετών λιμενικών έργων που θα κατανεμηθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Π.Σ. Δράσεις κοινωνικής μέριμνας Τέλος, μετά την εφαρμογή του Ν.4071/2012 (άρθρο 2) που παρέχεται πλέον στην Περιφέρεια η δυνατότητα εκτέλεσης δράσεων κοινωνικής μέριμνας και με δεδομένο ότι υπάρχει ταμειακό υπόλοιπο ποσού 400.638,39€ από αδιάθετες πιστώσεις του 2011 για διαπεριφερειακές δράσεις, προτάθηκε η κατανομή του ανά Περιφερειακή Ενότητα με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια, για να διατεθεί απ’ αυτές με τον προσφορότερο τρόπο, παρεχόμενης της δυνατότητας ν’ αυξήσουν τις κατανεμόμενες πιστώσεις με ιδίους πόρους εφ’ όσον το κρίνουν αναγκαίο.