Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2012

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες εκπόνησης των Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μικρών Νησιών, Αγροτικού Χώρου και Αστικού Περιβάλλοντος,

Από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, ανακοινώνεται ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εκπόνησης των Ολοκληρωμένων Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Μικρών Νησιών, Αγροτικού Χώρου και Αστικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων με πόρους της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ).
Παραθέτουμε το Αναπτυξιακό Πλαίσιο κάθε....
Ολοκληρωμένου Προγράμματος καθώς και τις ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο Δήμος Κέρκυρας το προσεχές διάστημα.


«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Μικρών Νησιών»
Ο Δήμος Κέρκυρας έχει ξεκινήσει –μαζί με τέσσερις δήμους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-την υλοποίηση του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης Μικρών Νησιών (ΟΣΑΜΝ)».
Η μελέτη εκπονείται σε δύο φάσεις, τη Φάση Α΄ που περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των μικρών νησιών της Π.Ι.Ν. και τη Φάση Β’ που περιλαμβάνει την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης .
Οι παρεμβάσεις που θα προταθούν προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΟΣΑΜΝ μπορεί να αφορούν στην αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, στον εκσυγχρονισμό δικτύων υποδομής, στην προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας κλπ.
Ως περιοχή παρέμβασης για την εκπόνηση του ΟΣΑΜΝ για το Δήμο της Κέρκυρας ορίζονται τα Διαπόντια Νησιά (Οθωνοί, Ερίκουσα, Μαθράκι).
Για την υλοποίηση του ΟΣΑΜΝ θα υπάρξει εταιρικό σχήμα, επικεφαλής του οποίου θα είναι ένας εκ των Δήμων (Κέρκυρας, Παξών, Λευκάδας, Μεγανησίου, Ιθάκης), ενώ άλλοι εταίροι δύναται να είναι τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς όπως Επιμελητήρια και Σύνδεσμοι επιχειρήσεων, εμπορικοί σύλλογοι, εργατικά κέντρα, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, αναπτυξιακές εταιρείες, κλπ. Το Εταιρικό Σχήμα που θα έχει άτυπη μορφή, θα συσταθεί κατά την εκπόνηση της Β’ Φάσης του ΟΣΑΜΝ με σκοπό το σχεδιασμό και την καλή εκτέλεση των δράσεων του ΟΣΑΜΝ.


«Ολοκληρωμένο Σχεδίου Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου»
Ο Δήμος Κέρκυρας έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σχεδίου Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΣΑΑΧ) περιοχή ΟΠΑΑΧ της Βόρειας Κέρκυρας».
Το ΟΣΑΑΧ εκπονείται σε δύο φάσεις, τη Φάση Α΄ που περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης (μέσω της αξιοποίησης της μελέτης ΟΠΑΑΧ η οποία είχε εκπονηθείς τα πλαίσια του Γ’ ΠΕΠ Ιονίων Νήσων) και τη Φάση Β’ που περιλαμβάνει την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου .
Οι παρεμβάσεις που θα προταθούν προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΟΣΑΑΧ μπορεί να αφορούν στην αναβάθμιση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, στον εκσυγχρονισμό δικτύων υποδομής, στην προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας, στην ενίσχυση επιχειρηματικών δράσεων, κλπ.
Ως περιοχή παρέμβασης για την εκπόνηση του ΟΣΑΑΧ ορίζεται το σύνολο της περιοχής ΟΠΑΑΧ των Δημοτικών Ενοτήτων Φαιάκων, Κασσωπαίων και Θιναλίου.
Συγκεκριμένα :
• Δ.Ε. ΘΙΝΑΛΙΟΥ: Δημοτική Κοινότητα: Νυμφών, Τοπικές Κοινότητες: Περίθειας, Λουτσών, Λαυκίου, Πετάλιας, Επίσκεψης, Κληματιάς.
• Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ: Δημοτική Κοινότητα: Νησακίου, Τοπικές Κοινότητες: Γιμαρίου, Σινιών, Κασσιώπης.
• Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ: Δημοτική Κοινότητα: Άνω Κορακιάνας, Τοπικές Κοινότητες: Σπαρτύλα, Σγουράδων, Ζυγού, Σωκρακίου.
Ο Δήμος Κέρκυρας θα είναι ο επικεφαλής Εταιρικού Σχήματος στο οποίο δύναται να συμμετάσχουν τοπικοί αναπτυξιακοί φορείς όπως Επιμελητήρια και Σύνδεσμοι επιχειρήσεων, εμπορικοί σύλλογοι, εργατικά κέντρα, ΑΕΙ/ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, αναπτυξιακές εταιρείες, κλπ.


«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης»
Ο Δήμος Κέρκυρας έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) στην πόλη της Κέρκυρας».
Το ΟΣΑΑ του Δήμου Κέρκυρας αποτελεί ένα από τα τέσσερα (4) ΟΣΑΑ (Κέρκυρα, Ζάκυνθος, Λευκάδα, Κεφαλληνία) που υλοποιούνται παράλληλα στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Η μελέτη εκπονείται σε δύο φάσεις, τη Φάση Α΄ που περιλαμβάνει την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της πόλης της Κέρκυρας και τη Φάση Β’ που περιλαμβάνει την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης
Μέρος των δράσεων του ΟΣΑΑ μπορεί να υλοποιηθεί μέσω του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου JESSICA το οποίο παρέχει τη δυνατότητα χορήγησης επιστρεπτέων ενισχύσεων -σε καθορισμένο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα- προκειμένου να επενδυθούν εκ νέου για τον ίδιο γενικό σκοπό. Το JESSICA αποτελεί μια πρωτοβουλία που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορά στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων υπό μορφή επιστρεπτέων κεφαλαίων σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
Ως περιοχή παρέμβασης για την εκπόνηση του ΟΣΑΑ ορίζεται το σύνολο το αστικού κέντρου της Κέρκυρας.