Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Ζακύνθου

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, υπέγραψε την ένταξη της πράξης: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Ζακύνθου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι», στον άξονα Προτεραιότητας «09 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων».
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής...
Ανάπτυξης και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 1.300.000 ευρώ.
Φυσικό αντικείμενο της πράξης
Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην προμήθεια ενός τεμαχιστή σύμμεικτων απορριμμάτων, ογκωδών και μη, καθώς και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού για την αποκομιδή των απορριμμάτων (πέντε απορριμματοφόρων οχημάτων τύπου πρέσσας) και του πλυντηρίου πλύσης κάδων.