Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012

Απογραφή δικαιούχων διατροφικού επιδόματος

Στο Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης πρόκειται να δημιουργηθεί ΕΝΙΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ, για την υλοποίηση του οποίου θα πραγματοποιηθεί απογραφή των δικαιούχων μέσω των ΚΕΠ από 01-02-2012 έως και 16-03-2012.
Η απογραφή κάθε δικαιούχου είναι υποχρεωτική, αποτελεί ατομική του υποχρέωση και στην περίπτωση που δεν απογραφεί θα διακοπεί η χορήγηση του σχετικού επιδόματος. Για την τήρηση της διαδικασίας έχουν οριστεί τα ακόλουθα....
 χρονικά διαστήματα απογραφής, σύμφωνα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου του δικαιούχου:
Α έως Ι: από 01-02-2012 μέχρι 15-02-2012
Κ έως Ο: από 15-02-2012 μέχρι 29-02-2012
Π έως Ω: από 01-03-2012 μέχρι 16-03-2012
Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που χρειάζεται να έχει μαζί του ο δικαιούχος για την απογραφή του είναι τα ακόλουθα:
1. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ειδικό Δελτίο Ομογενούς ή Διαβατήριο (αλλοδαποί-πολίτες κρατών μελών ΕΕ) ή Άδεια Παραμονής (αλλοδαποί πολίτες χωρών ΕΟΧ)
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2010 ή 2011 ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ
3. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο θα πιστοποιεί τον αριθμό ΑΜΚΑ.
4. Επίδειξη της πρώτης σελίδας Βιβλιαρίου Λογαριασμού Πληρωμών Τραπέζης.
5. Αναγνωριστική Απόφαση περί χορήγησης διατροφικού επιδόματος.
• Εάν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στο ΚΕΠ αυτοπροσώπως κατά το διάστημα της απογραφής, τότε η διαδικασία μπορεί να γίνει από τρίτο πρόσωπο που θα τον εκπροσωπήσει με σχετικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
• Εάν ο δικαιούχος είναι ανήλικος, η απογραφή θα γίνει από έναν από τους γονείς του με επίδειξη της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς του.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα ΚΕΠ των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. .