Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Ημερήσια διάταξη Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας με 60 θέματα- Ο θεός να βάλει το χέρι του- Θα πρέπει να συνεδριάζουν 6 μέρες

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ σε Συνεδρίαση (1η / 2012) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό την 25η Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στα κατωτέρω θέματα :
1. Ανακοινώσεις.
2. Πέντε επίκαιρες προφορικές ερωτήσεις, μία από κάθε Παράταξη της Μειοψηφίας και μία από Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας.
3. Μία γραπτή ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου της Παρατάξεως «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Σταμάτη Πελάη προς τον....
Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Κέρκυρας κ. Σ. Μωραίτη.
4. Μία γραπτή ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικηφόρου Ζερβού της Παρατάξεως «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» προς τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Κέρκυρας κ. Σ. Μωραίτη.
5. Μία γραπτή ερώτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Πιέρρη της Παρατάξεως «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. κ. Σ. Μουζακίτη.
6. Συζήτηση περί των προβλημάτων της λειτουργίας της Δικαιοσύνης στην Κέρκυρα.
7. Συζήτηση και έκδοση Ψηφίσματος για θέματα παροχής υγείας στα Διαπόντια Νησιά.
8. Λήψη Αποφάσεως περί ορισμού Μελών στις Επιτροπές Παραλαβής Έργων για το έτος 2012.
9. Λήψη Απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2012.
10. Λήψη Αποφάσεως περί συγκρότησης Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2012.
11. Λήψη Αποφάσεως περί ορισμού εκπροσώπου Δήμου Κέρκυρας και του αναπληρωτή του για την συγκρότηση της Επιτροπής χαρακτηρισμού λουτρικών εγκαταστάσεων ως πολυσύχναστων ή μη.
12. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης της υπ. αριθμόν 3/12-01-2012 Αποφάσεως του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ. (Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Κέρκυρας και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Κ.).
13. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης πρόσληψης ιατρού ασφαλείας Υπαλληλικού Προσωπικού Δήμου Κέρκυρας με δωδεκάμηνη σύμβαση.
14. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της Πράξης «Αποκατάσταση και ανάδειξη συγκροτήματος Αγ. Αικατερίνης» στην 41η Πρόσκληση του Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 – 2013».
15. Λήψη Αποφάσεως περί παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «Τοπογραφική – Κτηματογραφική αποτύπωση και πολεοδομική μελέτη επέκτασης – αναθεώρησης της γειτονιάς Ανεμομύλου Δήμου Κέρκυρας».
16. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με αγροτεμάχιο εκτός οικισμού στη θέση «ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ – ΚΡΕΜΑΣΤΗ» Τοπικής Κοινότητας Σινιών Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς της 12/11/1962.
17. Λήψη Αποφάσεως σχετικά με οικόπεδο εκτός οικισμού στη θέση «Μοναχή Ελιά» Ριγγλάδων Δημοτικής Κοινότητας Λευκίμμης Δημοτικής Ενότητας Λευκιμμαίων του Δήμου Κέρκυρας ότι προϋφίσταται αυτοτελώς του έτους 1962 .
18. Λήψη Αποφάσεως περί αποκλεισμού οδών Δαλιέτου και Ακαδημίας της Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων για την έναρξη των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ».
19. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ».
20. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών του έργου «Κατασκευή Ποδηλατοδρόμων – Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Κέρκυρας».
21. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κέρκυρας και Δήμου Παξών για την υλοποίηση του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗ ΛΑΚΚΑ ΠΑΞΩΝ».
22. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κέρκυρας και Δήμου Παξών για την υλοποίηση του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
23. Λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων.
24. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης απολογισμού 2011 «Κληροδοτήματος Ισαβέλλας Δαλιέτου».
25. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης προϋπολογισμού 2012 «Κληροδοτήματος Ισαβέλλας Δαλιέτου».
26. Λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού του αριθμού χορήγησης νέων αδειών για την άσκηση υπαίθριων πλανοδίων εμπορικών δραστηριοτήτων για το έτος 2012 (Έγκριση του υπ. αριθμόν 1/28-11-2011 πρακτικού της Επιτροπής Αδειοδοτήσεων Υπαιθρίου Πλανοδίου Εμπορίου Νομού Κέρκυρας).
27. Λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού του ανώτατου αριθμού χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Κέρκυρας για το έτος 2012 (Έγκριση του από 08-12-2011 Πρακτικού της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής).
28. Λήψη Αποφάσεως περί ανανέωσης της άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στον κ. Βασίλειο Βλαχόπουλο του Κωνσταντίνου.
29. Λήψη Αποφάσεως περί ανανέωσης της άδειας άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου στον κ. Νικηφόρο Κοσκινά του Παναγιώτη.
30. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου σε ιδιωτικό χώρο στην Τ.Κ. Βελονάδων Δημοτικής Ενότητας Εσπερίων Δήμου Κέρκυρας στην κ. Νεκταρία Πιτικάρη του Γεωργίου.
31. Λήψη Αποφάσεως περί χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δημοτική Ενότητα Φαιάκων στον κ. LIKO MARIO του RISTAN.
32. Λήψη Αποφάσεως περί ανάκλησης άδειας άσκησης πλανόδιου εμπορίου του κ. Βασίλειου Μίτσουλη του Σταματίου λόγω συνταξιοδότησης του κατόχου.
33. Λήψη Αποφάσεως για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50cc στον κ. Νικόλαο Γραμμένο του Σπυρίδωνος (Έγκριση του από 28-07-2011 Πρακτικού της Επιτροπής Ελέγχου).
34. Λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού εποχιακής λειτουργίας της Επιχείρησης «E. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Α.Ε. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΡΙΜΑΒΕΡΑ», θέση Δασιά Δημοτικής Κοινότητας Κ. Κορακιάνας Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων.
35. Λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού εποχιακής λειτουργίας της Επιχείρησης «APRAOS BAY HOTEL» στη Δημοτική Ενότητα Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας.
36. Λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού εποχιακής λειτουργίας της Επιχείρησης «MARIE HOTEL» στη Δημοτική Ενότητα Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας.
37. Λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού εποχιακής λειτουργίας της Επιχείρησης «ΦΙΛΟΡΙΑΝ» στη Δημοτική Ενότητα Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας.
38. Λήψη Αποφάσεως περί καθορισμού εποχιακής λειτουργίας της Επιχείρησης «ΑΚΤΗ ΣΑΛΒΑΝΟΥ» στη Δημοτική Ενότητα Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας.
39. Λήψη Αποφάσεως περί επιστροφής ποσού στην κ. PAPA ALKETA του VANGJEL ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
40. Λήψη Αποφάσεως περί επαναπροσδιορισμού μισθώματος σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας VODAFONE – PANAFON στη θέση «ΦΑΝΟΣ» της περιοχής «ΑΥΧΕΝΑ» στο όρος Παντοκράτορα της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου Δήμου Κέρκυρας.
41. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης της ανανέωσης μισθωτηρίου συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (Κατάστημα Κέρκυρας Π. Κωνσταντά - 742) για μίσθωση επαγγελματικού χώρου εγκατάστασης Αυτόματου Μηχανήματος (ATM) στην Τοπική Κοινότητα Μπενιτσών Δημοτικής Ενότητας Αχιλλείων Δήμου Κέρκυρας.
42. Λήψη Αποφάσεως περί παραχωρήσεως κατά χρήσιν τμήματος ακινήτου εκτάσεως 3.000 τ.μ. στην θέση «ΠΑΠΑΓΟΥΛΟΥ» Τ.Κ Κομπιτσίου Δ.Ε Παρελίων Δήμου Κερκύρας στο 12ο Σύστημα Προσκόπων Κομπιτσίου.
43. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο επ΄ ονόματι κ. Αναστασίου Μανωλόπουλου.
44. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο έτους 2011 επ’ ονόματι της ανώνυμης εταιρίας «ΣΠΥΡΟΥ Π. ΑΦΟΙ Α.Ε».
45. Λήψη Αποφάσεως περί διαγραφής ποσού από χρηματικό κατάλογο έτους 2011 επ’ ονόματι Ξανθής Κουρκούλου.
46. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 8-77/10-11-2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
47. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 9-93/14-12-2011 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.
48. Λήψη Αποφάσεως περί παραχωρήσεως χρήσης τμήματος Δημοτικού οικοπέδου στη θέση Κροκκύδενα ή Βραχλερή Κασσιώπης στη ΔΕΥΑ Κέρκυρας προκειμένου να εγκατασταθεί μονάδα αφαλάτωσης για την κάλυψη αναγκών ύδρευσης της περιοχής.
49. Λήψη Απόφασης περί αντικατάστασης Μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και στα Διοικητικά Συμβούλια των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κέρκυρας.
50. Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπ. αριθμόν 14-19/31-10-2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με εξέταση αιτήματος Τοπικών Συμβουλίων και Φορέων της Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων αναφορικά με την εγκατάσταση μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας της Εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» ΒΑ της βραχονησίδας ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ (ΚΑΠΑΡΕΛΙ).
51. Λήψη Αποφάσεως περί προγραμματισμού προσλήψεων εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης σύμβασης για τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας (ανταποδοτικού χαρακτήρα).
52. Λήψη Αποφάσεως περί προγραμματισμού προσλήψεων εποχικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Τομέα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κέρκυρας.
53. Λήψη Απόφασης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων στο πλαίσιο της εκδήλωσης Μνήμης στον Ήρωα Σημαιοφόρο ΕΚΤΟΡΑ ΓΙΑΛΟΨΟ.
54. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης στο πλαίσιο της επίσκεψης του ποδηλάτη Γρηγόριου Βερροιώτη στην Κέρκυρα.
55. Λήψη Αποφάσεως περί οικονομικής ενίσχυσης του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου Κέρκυρας στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «ΒΥΖΑΝΤΙΟ – ΚΕΡΚΥΡΑ : ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ».
56. Λήψη Αποφάσεως περί επιχορήγησης της Πανελλήνιας Ένωσης Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (ΠΑΝΕΚΦΕ) προκειμένου να καλύψει τα έξοδα μετάβασης και διαμονής Κερκυραίων μαθητών και Καθηγητή συνοδού στην Αθήνα στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Φυσικών Επιστημών EUSO.
57. Λήψη Αποφάσεως περί οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αυλιωτών Δ.Ε. Εσπερίων Δήμου Κέρκυρας.
58. Λήψη Αποφάσεως περί οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Σωματείου Περιθειωτών «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΛΑΧΟΣ» για την πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης.
59. Λήψη Αποφάσεως περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη εξόδων στο πλαίσιο του προγράμματος «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ» (ECOMOBILITY 2012).
60. Έγκριση μετακινήσεων Αιρετών και Υπηρεσιακών Παραγόντων του Δήμου Κέρκυρας για Δημοτικές Υποθέσεις.