Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011

Ποιοτικός έλεγχος στη διακίνηση και εμπορία εσπεριδοειδών

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Κέρκυρας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και  Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων, γνωστοποιεί – μέσω σχετικού εντύπου – τις απαιτήσεις που προβλέπονται κατά τη συλλογή, διακίνηση και εμπορία εσπεριδοειδών, καθώς και τις ποιοτικές απαιτήσεις για τα...
 νωπά οπωροκηπευτικά.
Η ενημέρωση αφορά όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα αγοράς, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση.
Στόχος της ενημέρωσης αυτής είναι η διάθεση στην αγορά καθαρών και τυποποιημένων προϊόντων, για την αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτή, καθώς επίσης και η αποτροπή μεταφοράς μολυσματικών (φυτικών) ασθενειών από τη μια περιοχή στην άλλη.


Πληροφορίες δίνονται στα τηλέφωνα: Στην υπηρεσία :2661364706, υπεύθυνος κ. Παναγόπουλο και 2661364708 κ. Γεωργοπάλη.
ΠΚΦ&ΠΕ Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651040707,2651044055, υπεύθυνοι: κ.κ Βάντζιος-Μέτσιος.
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
Οι καρποί εσπεριδοειδών πρέπει υποχρεωτικά να διακινούνται απαλλαγμένοι από φύλλα και ποδίσκους προκειμένου να αποτραπεί η διάδοση σοβαρής ασθένειας που βλάπτει την καλλιέργεια τους.
Η συλλογή των καρπών εσπεριδοειδών πρέπει να γίνεται με τομή στο “αστέρι”, ώστε τα φύλλα να μένουν μέσα στο χωράφι. Η διακίνηση των καρπών με φύλλα και ποδίσκους απαγορεύεται ακόμη και για τοπικές μετακινήσεις προς το συσκευαστήριο.
Επιτρέπεται μόνο η εμπορία καρπών χωρίς φύλλα και κοτσάνι με ευθύνη του κατόχου εμπόρου ή παραγωγού.
Η διακίνηση-εμπορία καρπών με φύλλα και ποδίσκους απαιτεί έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου που εκδίδεται από τις περιφερειακές ενότητες μόνο σε περιπτώσεις φυτών πού παράγονται σε φυτώρια μετά από επίσημους ελέγχους.
Είναι σκόπιμο οι παραγωγοί & οι διακινητές εσπεριδοειδών να ενημερώσουν τους καταναλωτές ότι η διακίνηση των συγκεκριμένων καρπών χωρίς ποδίσκο και φύλλα απορρέει από την Φυτοϋγειονομική Νομοθεσία έτσι ώστε να μην θεωρούν ότι οι καρποί αυτοί δεν είναι φρέσκοι ή ξενικής προέλευσης.

ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Η τυποποίηση, συσκευασία και σήμανση για όλα τα νωπά οπωροκηπευτικά είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ τόσο κατά την διακίνηση στο εσωτερικό των Κρατών Μελών όσο και στα εξαγόμενα αλλά και εισαγόμενα προς και από τις Τρίτες Χώρες [ ΚΑΝ (ΕΚ)1234/2007 & ΚΑΝ(ΕΚ)543/2011].
Η διακίνηση προϊόντων χύμα ή σε παραγωγικές κλούβες ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.
Όλα τα νωπά πρέπει να είναι συσκευασμένα σε συσκευασία μιας χρήσης και πρέπει να φέρουν ετικέτα που να παραπέμπει στην ταυτοποίηση του συσκευαστή-αποστολέα (με τον αριθμό Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών), στο είδος, την ποικιλία, την καταγωγή και την κατηγορία του προϊόντος.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι παραβάτες της φυτουγειονομικής νομοθεσίας τιμωρούνται με ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το νόμο 2147 /1952 (Α 155) και τις τροποποιήσεις αυτού με ελάχιστο πρόστιμο τα 1500 ευρώ. Στους παραβάτες της νομοθεσίας ποιοτικού ελέγχου εφαρμόζονται οι διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Γεωργίας 313312/25.01.1994 (ΦΕΚ 52/τΒ΄/28.01.1994) όπως τροποποιήθηκε, «Κυρώσεις και διαδικασία επιβολής τους στα πλαίσια άσκησης ποιοτικού ελέγχου επί των νωπών οπωροκηπευτικών».
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Βάση του άρθρου 113α, παρ. 3 του ΚΑΝ (ΕΚ) 1234/2007, «ο κάτοχος προϊόντων των τομέων των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών που καλύπτονται από τα πρότυπα εμπορίας δεν επιτρέπεται να εκθέτει τα προϊόντα αυτά ούτε να τα προσφέρει προς πώληση, να τα παραδίδει ή να τα εμπορεύεται
καθ’ οιονδήποτε τρόπο εντός της Κοινότητας παρά μόνον σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά, και είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης αυτής».
Ως «κάτοχος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει στην φυσική κατοχή του τα σχετικά προϊόντα σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3 του ΚΑΝ (ΕΚ) 543/2011