Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

Στις 18 Απριλίου ο προϋπολογισμός του Δήμου Κέρκυρασ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ΣΑΣ ΚΑΛΩ σε συνεδρίαση (10η / 2011) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό την 18η Απριλίου 2011....
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης, στο παρακάτω θέμα :
«Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».