Τρίτη, 22 Μαρτίου 2011

Στα 2,6 εκ. ευρώ ο διαγωνισμός για την κατασκευή του Β! κυττάρου στο ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Β' - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΒΙΟ.ΚΑ.ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ» προϋπολογισμού #2.601.626,02# € (χωρίς Φ.Π.Α.)
Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :....
1. Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 776.474,82 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),
2. Κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με προϋπολογισμό 461.247,35 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
3.Κατηγορία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, με προϋπολογισμό 965.968,92 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
4. Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 331.242,57 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερκυραίων, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α , από τη Γραμματεία (τηλ 2661362731) , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέχρι την Τετάρτη 13/04/2011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α .
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/04/2011 , ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί :
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ , 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ , 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. Επιπρόσθετα, γίνονται δεκτές Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ , και στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Η/Μ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 3669/08, (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 50.699,00 ΕΥΡΩ που θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της, και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κων & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και ισχύ τουλάχιστον ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ (300) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΝΕΣ.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κατά 80% από το Ε.Τ.Π.Α.και 20 % από εθνικούς Πόρους) στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2007-2013» Άξονας Προτεραιότητας: «Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής Ιονίων Νήσων». Το έργο είναι εγγεγραμμένο στο ΠΔΕ με κωδικό αριθμό Σ.Α. 2010ΕΠ02280019 και βαρύνει τον Κ.Α. 30.7326.030 του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2011 .
Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται ο απαιτούμενος αριθμός μηχανοσήμων του ΤΣΜΕΔΕ υπολογιζόμενος με βάσει τον προϋπολογισμό του έργου χωρίς Φ.Π.Α. , δηλαδή 89 τον αριθμό.
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κερκυραίς.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται είκοσι τέσσερις (24) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης και αφορά έξι (6) μήνες για την κατασκευή και δεκαοκτώ (18) μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία.