Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

Το Υπουργείο Παιδείας εφαρμόζει το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και τις οδηγίες του Πρωθυπουργού;;;;

Με υπερωρίες και για το μήνα Δεκέμβριο θα αμειφθούν όλοι οι υπάλληλοι του υπ. Παιδείας, ύστερα από απόφαση της υπ. Παιδείας Αννας Διαμαντοπούλου. Πρόκειται για:
-50 διοικητικούς υπαλλήλους της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε. Π.Θ. στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλληλοι της ΥΔΕ για το χρονικό διάστημα από 1.12.2009 έως 30.12.2009 και για μέχρι 60 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.............................. -2 διοικητικούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και 5 διοικητικούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα από 1.12.2009 έως 30.12.2009 και για μέχρι 60 ώρες το μήνα για κάθε υπάλληλο.


Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό των € 256.888,00 συνολικά.


Ειδικότερα η απόφαση έχει ως εξής:


Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη.
σκευμάτων.


Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


Έχοντας υπόψη:


1. Το Ν. 3205/2003 «Περί μισθολογίου Δημοσίων Υπαλ.
λήλων» άρθρο 16 παρ. 1.
2. Την 2/72757/31.12.2003 εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ. «Περί πα.
ροχής οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
Ν. 3205 /2003.
3. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει από
την εκτέλεση των εγκρινομένων ωρών εργασίας, ύψους
συνολικά € 256.888,00 περίπου, σε καμία περίπτωση δεν
επιτρέπεται να υπερβεί τις πιστώσεις που έχουν εγγρα.
φεί στον οικείο κωδικό αριθμό (ΚΑΕ 0511 Φ. 19.110) του
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, όπως θα διαμορφωθεί
με τα ποσοστά αποδέσμευσης που θα εγκριθούν.
4. Το γεγονός ότι η υπερωριακή απασχόληση κρίνεται
απαραίτητη για την κάλυψη εποχιακών εκτάκτων ή επει.
γουσών αναγκών της Κ.Υ του Υπουργείου Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέραν των
ωρών της υποχρεωτικής εργασία προκειμένου να κα.
λυφθούν εποχιακές, επείγουσες ή και έκτατες ανάγκες
της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων ως εξής:


. Για 650 διοικητικούς υπαλλήλους της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.
Π.Θ. στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι υπάλ.
ληλοι της ΥΔΕ για το χρονικό διάστημα από 1.12.2009
έως 30.12.2009 και για μέχρι 60 ώρες το μήνα για κάθε
υπάλληλο.


. για 72 διοικητικούς υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου και 5 διοικητικούς υπαλλήλους ιδιωτι.
κού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χρονικό διάστημα
από 1.12.2009 έως 30.12.2009 και για μέχρι 60 ώρες το
μήνα για κάθε υπάλληλο.


Η δαπάνη που θα προκύψει από την απόφαση αυτή,
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί το ποσό
των € 256.888,00 συνολικά.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, και θα έχει ένα μήνα αναδρομική ισχύ
από τη δημοσίευσή της.


Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2009
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΗΓΗ:http://www.esos.gr/